U bent hier

Wilsverklaring inzake euthanasie

Wat?

Je kan je wil over het levenseinde en jouw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om jouw wil duidelijk kenbaar te maken. Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Een wilsverklaring euthanasie opgesteld na 2 april 2020 blijft onbeperkt geldig. Wilsverklaringen die als verklaringsdatum een datum vóór 2 april 2020 hebben, behouden een geldigheid van vijf jaar.

Voorwaarden: 

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam. De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure: 

Je laat de wilsverklaring registreren bij het Sociaal Huis. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij het Sociaal Huis

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.

Wat meebrengen: 

  • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • kopie identiteitskaarten van de getuigen.

Nuttige info over euthanasie kan je terugvinden op volgende sites: