U bent hier

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV)

De VVV (verenging voor vreemdelingenverkeer) werd door de gemeente belast met de uitvoering van het toeristische beleid in de gemeente. Dit omvat onder meer:

  • toeristische productontwikkeling
  • uitwerking van een kwalitatief evenementenbeleid
  • uitwerking van een marketing- en promotiebeleid
  • samenwerking met andere toeristische actoren
  • samenwerking met privé-actoren binnen de toeristische sector in de gemeente

De VVV voert de in de statuten en in de beheersovereenkomst omschreven opdrachten autonoom en op een kwaliteitsvolle manier uit, en is vrij, binnen het meerjarenplan, in de manier waarop ze haar opdracht vervult.  Deze taakvervulling dient in overeenstemming te zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur en verder met alle toepasselijke regelgeving en met het door de gemeente gevoerde beleid inzake toerisme zoals opgenomen in het meerjarenplan. Om haar taak te vervullen worden middelen door de gemeente terbeschikking gesteld.

Schepen van Toerisme is Dorine Geersens. De gemeentelijke vzw VVV is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een directiecomité dat regelmatig vergadert o.l.v. voorzitter Charlotte Castelein.

De vereniging is samengesteld uit leden en niet-stem-gerechtigde leden. Alleen de leden hebben stemrecht op de algemene vergadering, dit zijn de raadsleden van de gemeente Koksijde, voor de duur van de legislatuur. Voorzitter van de VVV is Charlotte Castelein.

11/02/2019 zal een eerste raad van bestuur plaatsvinden voor de vaststelling voorzitter en bepaling leden van het directiecomité.

In de gemeenteraadszitting van 29/01/2019 zal de voordracht van de leden raad van bestuur VVV vastgesteld worden. Op 29/01/2019 zullen eveens de privé-leden vastgesteld worden in de raad van bestuur VVV.  

Algemene vergadering

Bestaat uit alle gemeenteraadsleden. De Algemene vergadering wordt 1 keer per jaar gehouden.

Raad van Bestuur

Raad van Beheer bestaat uit 12 raadsleden.
Zij worden samengesteld voor de duur van de legislatuur.
De Raad van Bestuur kiest een secretaris en een penningmeester zonder stemrecht.
De Raad van Bestuur komt samen telkens het nodig blijkt en dit minstens viermaal per jaar.
De Raad van Bestuur beheert de inkomsten van de vereniging en dient de globale begroting in bij het schepencollege en penningmeester tegen 1 oktober van ieder jaar.

Directiecomité

Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter, ondervoorzitters, diensthoofd toerisme, secretaris en penningmeester van de VVV en komt regelmatig samen.

Onderstaand de beleidsdocumenten voor de VVV