U bent hier

Vlaamse renovatiepremie

Je kan de premie aanvragen:

 

1. Als bewoner:

 • Je kan een renovatiepremie aanvragen voor de woning die je op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewoont, en dit op grond van een zakelijk recht. Met deze laatste voorwaarde bedoelen we volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van bewoning of mede-eigendom. Ter verduidelijking: uitsluitend naakte eigendom volstaat dus niet om een premie aan te vragen.De bewoning wordt gecontroleerd op basis van de gegevens van het Rijksregister.
 • Iedere meerderjarige bewoner moet de aanvraag mee ondertekenen en moet aan de voorwaarden van inkomen en eigendom voldoen, behalve inwonende meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die premiewoning niet bewonen op grond van een zakelijk recht (zie hoger).
  Meerderjarige kinderen of ouders die de woning bewonen op grond van een zakelijk recht moeten de aanvraag bijgevolg mee ondertekenen

2. Als verhuurder:

 • Voor verhuurders gelden geen voorwaarden voor het inkomen of het bezit van een andere woning. 
 • De verhuurder moet een natuurlijke persoon zijn (dus geen vennootschap), en moet op de aanvraagdatum beschikken over een huurcontract met het SVK voor minstens 9 jaar. 
  Let op: de verhuurder kan de renovatiepremie niet aanvragen in de laatste drie jaar van zijn lopende huurovereenkomst.

 

Je inkomen:

Als je als bewoner de premie aanvraagt in 2021, mocht je twee jaar eerder (dus in 2019) niet meer verdienen dan:

 • 44.620 euro voor een alleenstaande

 • 63.740 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste

 

 • 63.740 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste

Het inkomen van 2 jaar geleden heeft betrekking op de som van:

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen

b) de afzonderlijke belastbare inkomsten;

c) het leefloon;

d) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de personen met een handicap;

e) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling;

Voor de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met het inkomen van de bewoner, vermeerderd met het inkomen van de meerderjarige persoon of personen met wie hij samenwoont. 
Het inkomen van de personen ten laste, en van de ascendenten en descendenten in rechte lijn van de bewoner of van de meerderjarige persoon of personen met wie de bewoner samenwoont, wordt niet meegerekend.

Als persoon ten laste komt in aanmerking:

a) een kind dat bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald;
b) het kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt;
c) de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt;

Let op: deze maxima gelden voor aanvragen in 2021. De bedragen worden elk jaar geïndexeerd. Als je een renovatiepremie aanvraagt in 2021, zal dus jouw inkomen van 2019 (aanslagjaar 2020) gelden als referentie.

Als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, geldt er geen inkomensgrens.

De premiewoning:

Je kan de renovatiepremie krijgen voor het renoveren van een bestaande woning, of het realiseren van een nieuwe woning door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur tot woning) of opsplitsing (verbouwen van een afgesplitst deel van een bestaande woning). 
De woning of het gebouw moet op de datum van de aanvraag minstens 30 jaar oud zijn, en moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

Bij twijfel over de ouderdom van de woning, geeft het Rijksregister de doorslag.

Let op: voor kamerwoningen en studentenkamers kun je geen renovatiepremie aanvragen.

 

Geen andere eigendommen: 

Je kan als bewoner alleen met succes een renovatiepremie aanvragen als je op de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom had, tenzij het gaat om een ongeschikte woning die door jou werd bewoond.

Let op: als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen eigendomsvoorwaarde.

 

Facturen

De renovatiepremie wordt berekend op basis van duidelijke kopies (formaat A4) van de originele facturen van de uitgevoerde werken of de aangekochte materialen. 
De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn. De originele facturen moeten desgevraagd voorgelegd kunnen worden aan Wonen-Vlaanderen.
De aanvrager is ook verplicht de betalingsbewijzen gedurende twee jaar na de uitbetaling van de renovatiepremie ter beschikking te houden van het agentschap.

Werken uitgevoerd door een aannemer moeten zijn uitgevoerd op de facturatiedatum. Facturen van aangekochte materialen komen in aanmerking als je de materialen op de aanvraagdatum zelf in de woning hebt verwerkt.

De facturen moeten duidelijk zijn (omschrijving, hoeveelheden, datum, eenheidsprijs, totaalprijs, BTW, ... van de uitgevoerde werken) en voldoen aan het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 m.b.t. de BTW.  
Voor een vlotte verwerking van de aanvraag bevat het dossier bij voorkeur ook duidelijke kopies van documenten die de facturen verduidelijken, zoals offertes, bestelbonnen of verzendnota’s. Bij specifieke kwaliteitseisen (bv. voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming) levert de aannemer de nodige attesten.

Aantal aanvragen

Iedereen – bewoner en verhuurder – kan per woning maximaal 2 aanvragen indienen in een periode van 10 jaar. Per categorie van werken kan slechts 1 keer in een periode van 10 jaar een premie worden aangevraagd. 

Verhuurders én bewoners die recht hebben op 30% premie kunnen:

 • Bij de eerste aanvraag het aantal categorieën vrij kiezen, zonder beperking
 • Een tweede aanvraag voor andere werken indienen tot maximaal 10 jaar na de eerste aanvraag

Bewoners die recht hebben op 20% premie kunnen: 

 • Bij de eerste aanvraag maximaal 2 categorieën van werken aanvragen
 • Een tweede aanvraag voor andere werken indienen minstens 1 jaar en maximaal 2 jaar na de eerste aanvraag.

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt de bewoners - eigenaars die hun eigen en enige woning grondig willen renoveren.
Die woning moet in Vlaanderen liggen en minstens 30jaar oud zijn.

Welke werken?

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in vier categorieën:

 1. De structurele elementen van de woning.
 2. Het dak.
 3. Het buitenschrijnwerk.
 4. Technische installaties.

Per categorie moet je voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.
Voor de eerste 3 categorieën is er geen maximum factuurbedrag bepaald. Voor categorie 4 ‘technische installaties’ wel:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro

 

Bedrag?

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op basis van de ingediende facturen en bedraagt 20% of 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken, maar kan niet hoger zijn dan 10.000 euro.

Aanvraag indienen?

Je richt je aanvraag naar de provinciale afdelingen Wonen (Agentschap Wonen Vlaanderen), samen met de facturen. Meer informatie kan je terugvinden op http://www.wonenvlaanderen.be

Voor hulp bij het invullen kan je steeds bij dienst Wonen terecht.