U bent hier

Taxi's

Wat is een taxidienst?

Onder taxidienst wordt verstaan: de bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder die aan de volgende eisen voldoen:

  • het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen – de bestuurder inbegrepen – en is daartoe bestemd
  • het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt
  • de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan wanneer het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf wanneer het ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig  en niet op het voertuig zelf wanneer het ingezet wordt als collectieve taxidienst
  • de bestemming wordt door de cliënt bepaald

Niemand mag, zonder vergunning, een taxidienst exploiteren door middel van één of meer voertuigen op de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied van het Vlaamse Gewest bevindt.

Relevante wetgeving


De voorwaarden voor het exploiteren van een taxidienst zijn bepaald door:

  • het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (BS 21.08.2001), en latere wijzigingen
  • het Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (BS 19.09.2003), en latere wijzigingen
  • hoofdstuk 43 van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde, vastgesteld in de gemeenteraad van 10 mei 2004

Hoe een taxivergunning aanvragen?

Het aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst is ter beschikking bij de mobiliteitsambtenaar of kan gedownload worden. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het uitreiken van de vergunning.

De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden uitgereikt. De weigeringsbeslissingen zijn gemotiveerd en worden aan de aanvrager betekend.