U bent hier

Taxidienst

Dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxidienst)

Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe taxidecreet van toepassing. Dit nieuwe taxidecreet is in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2019 verschenen. Het taxibesluit is in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2019 verschenen. Het omvat onder meer de procedure voor de aanvraag van een vergunning bij de gemeente door de exploitant en een nieuwe regeling voor de aanvraag en afgifte van een bestuurderspas. Het bevat ook de procedures voor stopzetting, intrekking of schorsing van de vergunning of de bestuurderspas.

Met een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld. Het gaat om volgende diensten:

  1. straattaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats waarover de exploitant beschikt;
  2. standplaatstaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer;
  3. ceremonieel vervoer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst;
  4. OV-taxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen;
     

Het formulier voor de aanvraag voor een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer gebruikt u om volgende zaken aan te vragen:

  • een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer
  • een wijziging van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer
  • een vergunning, een verhoging of een vermindering van reservevoertuigen

Indien u als dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wenst gebruik te maken van de taxistandplaatsen op de openbare weg, dient u hiervoor een aanvraag te doen d.m.v. dit formulier. Het reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg werd door de gemeenteraad op 16 december 2019 goedgekeurd.