U bent hier

Uittreksel uit het strafregister

Wat

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat je persoonsgegevens weergeeft en eventuele strafrechterlijke veroordelingen. Dit uittreksel vervangt voortaan het “bewijs van goed gedrag en zeden”.

Soorten

Model 593

Is het getuigschrift voor de vragen voor de vragen gericht aan de gemeente door enerzijds politiediensten voor een moraliteitsonderzoek en anderzijds de burger voor een aanvraag tot herstel in eer en rechten.

Model 595

Is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 596.2

Is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

De dienst burgerzaken dient verplicht politieadvies te vragen bij aanvragen teneinde na te gaan of de aanvrager al dan niet in voorlopige hechtenis verkeert.

Model 596.1

Is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, wapenvergunning, jachtverlof, ...).

Procedure

Je kan het uittreksel online aanvragen. Je kan dit attest onmiddellijk downloaden en afdrukken door in te loggen met uw elektronische identiteitskaart of via de toepassing Its Me .

Belgen gedomicilieerd in het buitenland

Dienen een persoonlijk schrijven te richten aan FOD Justitie, dienst CSR, Waterloolaan 115, 1000 Brussel of per fax (+32 2 552 27 82) of per mail (strafregister [at] just.fgov.be).

Typeformulier aanvraag tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister

Het zou kunnen dat je werkgever je een formulier overhandigt dat door onze diensten ingevuld moet worden voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister. Dit formulier dient te worden ingevuld door de werkgever, organisatie, … en vervolgens te worden voorgelegd aan het gemeentebestuur van de woonplaats van de aanvrager. Na ontvangst van het uittreksel dient dit formulier door het gemeentebestuur te worden ondertekend met vermelding van de datum van aflevering van het aangeduide type uittreksel en terugbezorgd worden aan de aanvrager, samen met het uittreksel.

Als werkgever kunt u dit formulier hieronder downloaden.