U bent hier

Rioolaansluitingen

1/ Eengezinswoningen

Stelsel ZONDER wachtaansluiting

 • De gemeente komt de aansluiting uitvoeren
 • Op privé-gebied moeten de buizen worden aangelegd tot aan de rooilijn, op een maximale diepte van 1 meter (voor aansluiting van kelders is een apart reglement voorzien)
 • Kostprijs aansluiting eengezinswoning: voor de start van de werken dient een bedrag van 75 € per lopende meter (tussen de perceelgrens en het vermoedelijke aansluitingspunt) in consignatie te worden gegeven bij de financieel beheerder. Zodra de werken tot aansluiting aan het openbaar rioolnet voltooid zijn, wordt de werkelijke kost opgesteld. De betaalde geconsigneerde som wordt in mindering gebracht.
 • Administratie: je moet een formulier invullen om het volledige dossier op te starten (+ plan bijvoegen)
 • Rioolkeuring door erkende keurder vereist

Stelsel MET wachtaansluiting

 • Wachtaansluiting = aftakking van de hoofdriool naar ieder perceel tot ongeveer 30 cm van de rooilijn, op een diepte van ongeveer 1 m
 • De gemeente komt de aansluiting niet uitvoeren - moet in privé gebeuren
 • Administratie: je moet een formulier invullen om een lozingsvergunning te krijgen
 • Rioolkeuring door erkende keurder vereist

2/ Meergezinswoningen

 • Voor de aansluiting van meergezinswoningen moet je een privé-aannemer met erkenning klasse C1 aanstellen. Die aannemer moet vooraf een aanvraag indienen bij de gemeente, met een duidelijke inplantingsplan van aansluitingen. De werken kunnen pas starten na goedkeuring door de gemeente.
 • Voor de werken kunnen worden uitgevoerd, moet er een waarborg worden betaald van € 1.000. Dit kan betaald worden op het rekeningnummer BE56 0910-0022-9088 van de gemeente met vermelding: Rioolaansluiting meergezinswoning. Gelieve de facturatiegegevens voor deze borgfactuur door te mailen naar technischbureau [at] koksijde.be
 • De borg wordt volledig teruggestort na controle. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de gestelde voorwaarden en het openbaar domein moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

3/ De uitvoering

 • Materialen: PVC buizen - diameter 160 mm
 • Regenwater: water afkomstig van goten, koeren, terrassen. In de straat is geen regenwaterstelsel voorzien voor de afvoer van regenwater afkomstig van privé. Regenwater moet dus op privé-domein blijven : regenwaterput, hergebruik, bezinken. Ook de overloop van een regenwaterput naar de riolering is verboden 

4/ Opgelet: keuring aansluiting op riolering

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de privéwaterafvoer verplicht:

 • Vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant
 • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein overeenkomst de VLAREM-regelgeving

De keurder controleert:

 • de correcte scheiding van het private afval-en regenwatercircuit
 • de correcte aftakking van toestellen (toilet, bad,...) op de circuits
 • de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 • de eventuele infiltratie- en drainagevoorzieningen.

Procedure

Na het uitvoeren van de werken spreekt u een erkend keurder aan om de installatie te keuren. Het attest van keuring of niet-keuring wordt overgemaakt aan de gemeente via technischbureau [at] koksijde.be

Bij een niet conform attest worden op korte termijn aanpassingswerken uitgevoerd en dient de installatie herkeurd te worden.

Keurders: de gemeente aanvaardt keurders die erkend zijn door zowel Vlario als door Aquaflanders:

Vlario; https://kennisplatform.vlario.be/inspectionProgramPublic?code=KPR

https://www.vlario.be/dossiers/vademecum-grote-projecten/keuring-van-de-privewaterafvoer/

Aquaflanders: https://www.aquaflanders.be/sanering/wie-is-mijn-keurder.aspx

Bijlage: reglement van de keuring van de privéwaterafvoer

Hervaststellen van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde - gemeenteraad 12 december 2018.

Titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 9

Afdeling 9. Aansluiting riolering - zuiveren van afvalwater

Artikel 49. In die gevallen waarbij, overeenkomstig het Algemeen Waterverkoopreglement, van kracht sinds 1 juli 2011, en overeenkomstig artikel 8 van hoofdstuk 4 van het ministrieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binnen-installatie en de privéwaterafvoer, dient door de eigenaar van het getroffen goed een geldig keuringsattest van de privéwaterafvoer voorgelegd te worden aan de gemeente als rioolbeheerder alvorens (opnieuw) gebruik kan worden gemaakt van de afvoer naar de openbare riolering.

Artikel 50. In uitvoering van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, opgesteld door de Vlaamse milieumaatschappij, dienen de eigenaars van het getroffen goed in te staan voor de aanleg en onderhoud van de prioritair aangeduide IBA's. (IBA = individuele behandelingsinstallatie afvalwater).

 

Belangrijke gegevens

 • Renovatie of afbraak: indien de bestaande woning is aangesloten, moet de aansluiting opnieuw gebruikt worden. De aansluiting moet door de bouwheer worden opgezocht.
 • Bestaande septische putten moeten worden gesupprimeerd of omgevormd worden tot hemelwaterputten.
 • Bestaande septische putten kunnen in de meeste gevallen kortgesloten worden bij aansluiting op de riolering.
 • Helling buizen op privé: 0,5 m per meter
 • Voorzie voldoende toezichtputten, minstens één tegen de rooilijn
 • Voorzie een geurafsnijder