U bent hier

Rioolaansluitingen

1/ Eengezinswoningen

Stelsel ZONDER wachtaansluiting

 • De gemeente komt de aansluiting uitvoeren
 • Op privé-gebied moeten de buizen worden aangelegd tot aan de rooilijn, op een maximale diepte van 1 meter (voor aansluiting van kelders is een apart reglement voorzien)
 • Kostprijs aansluiting eengezinswoning: voor de start van de werken dient een bedrag van 75 € per lopende meter (tussen de perceelgrens en het vermoedelijke aansluitingspunt) in consignatie te worden gegeven bij de financieel beheerder. Zodra de werken tot aansluiting aan het openbaar rioolnet voltooid zijn, wordt de werkelijke kost opgesteld. De betaalde geconsigneerde som wordt in mindering gebracht.
 • Administratie: je moet een aanvraag voor rioolaansluiting zonder wachtaansluiting indien door op de blauwe knop hiernaast te klikken, zodat wij een dossier kunnen opstarten (+ plan bijvoegen)
 • Rioolkeuring door erkende keurder vereist
 • Nadat wij uw keuringsattest ontvangen, sturen wij u een lozingsvergunning.

Stelsel MET wachtaansluiting

 • Wachtaansluiting = aftakking van de hoofdriool naar ieder perceel tot ongeveer 30 cm van de rooilijn, op een diepte van ongeveer 1 m
 • De gemeente komt de aansluiting niet uitvoeren - moet in privé gebeuren
 • Administratie: je moet een aanvraag voor rioolaansluiting met wachtaansluiting indienen door op de blauwe knop hiernaast te klikken, zodat wij een dossier kunnen opstarten.
 • Rioolkeuring door erkende keurder vereist
 • Nadat wij uw keuringsattest ontvangen, sturen wij u een lozingsvergunning.

2/ Meergezinswoningen

 • Voor de aansluiting van meergezinswoningen moet je een privé-aannemer met erkenning klasse C1 aanstellen. Die aannemer moet vooraf een aanvraag indienen bij de gemeente, met een duidelijke inplantingsplan van aansluitingen. De werken kunnen pas starten na goedkeuring door de gemeente.
 • Voor de werken kunnen worden uitgevoerd, moet er een waarborg worden betaald van € 1.000. Dit kan betaald worden op het rekeningnummer BE56 0910-0022-9088 van de gemeente met vermelding: Rioolaansluiting meergezinswoning. Gelieve de facturatiegegevens voor deze borgfactuur door te mailen naar technischbureau [at] koksijde.be
 • De borg wordt volledig teruggestort na controle. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de gestelde voorwaarden en het openbaar domein moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

3/ De uitvoering

 • Materialen: PVC buizen - diameter 160 mm
 • Regenwater: water afkomstig van goten, koeren, terrassen. In de straat is geen regenwaterstelsel voorzien voor de afvoer van regenwater afkomstig van privé. Regenwater moet dus op privé-domein blijven : regenwaterput, hergebruik, bezinken. Ook de overloop van een regenwaterput naar de riolering is verboden 

4/ Opgelet: keuring aansluiting op riolering

§ 1. De privéwaterafvoer moet in de volgende gevallen gekeurd worden :
1° bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
2° bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
3° nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
4° bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
5° nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer (vanaf 1/1/2021)

De keuring heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor een aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk, waarbij wordt nagegaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het private domein, de afvoer van afvalwater conform is met de wettelijke voorschriften die opgenomen zijn in de milieuwetgeving, en de opvang, de mogelijkheid tot gebruik en de afvoer van hemelwater conform is met de verordeningen inzake hemelwater, naargelang welke verordening van toepassing is op de situatie in kwestie die moet worden gekeurd, en rekening houdend met eventuele vergunningsaanvragen

De keurder controleert ondermeer:

• de correcte scheiding van het private afval-en regenwatercircuit
• de correcte aftakking van toestellen (toilet, bad,...) op de circuits
• vasthouden van hemelwater
• de eventuele infiltratie- en drainagevoorzieningen
• …

Procedure

Na het uitvoeren van de werken spreekt u een erkend keurder aan om de installatie te keuren. Het attest van keuring of niet-keuring wordt overgemaakt aan de gemeente via  technischbureau [at] koksijde.be

Bij een niet conform attest worden op korte termijn aanpassingswerken uitgevoerd en dient de installatie herkeurd te worden.

Keurders: de gemeente aanvaardt keurders die erkend zijn door zowel Aquaflanders als Vlario
Aquaflanders: https://www.aquaflanders.be/sanering/wie-is-mijn-keurder.aspx(externe link)
Vlario;  https://mijn.vlario.be/inspectors 

 

Bijlage: reglement van de keuring van de privéwaterafvoer

reglement diepere aansluitingen en aansluitingen kelders


Belangrijke gegevens

 • Renovatie of afbraak: indien de bestaande woning is aangesloten, moet de aansluiting opnieuw gebruikt worden. De aansluiting moet door de bouwheer worden opgezocht.
 • Bestaande septische putten moeten worden gesupprimeerd of omgevormd worden tot hemelwaterputten.
 • Bestaande septische putten kunnen in de meeste gevallen kortgesloten worden bij aansluiting op de riolering.
 • Helling buizen op privé: 0,5 cm per meter
 • Voorzie voldoende toezichtputten, minstens één tegen de rooilijn
 • Voorzie een geurafsnijder