U bent hier

Papieren en attesten

 • Arbeidskaarten en arbeidsvergunning voor buitenlandse werknemer

  Buitenlanders die maximaal 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben daarvoor een arbeidskaart nodig, en hun werkgever een arbeidsvergunning. De arbeidskaart wordt alleen toegekend aan bepaalde categorieën van werknemers.

 • Bouwverbod zomervakantie

  Tijdens de zomervakantie is er een bouwverbod voor vergunningsplichtige werken van toepassing. Voor niet-vergunningsplichtige werken blijft uiteraard het politiereglement van toepassing.

 • Militiegetuigschrift

  Het militiegetuigschrift bevestigt dat je voldeed aan de militiewetten.

 • Stedenbouwkundig uittreksel

  Bij de verkoop van een goed kan als notaris of verkoopkantoor je een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. Het uittreksel bevat de gegevens van het vergunnings- en planregister van de eigendom.

Bouwen en wonen

 • Aanplakking van een omgevingsvergunning of aktename

  Voor je vergunning of aktename uitvoerbaar is dient eerst de beroepstermijn te worden doorlopen. De beroepstermijn van dertig dagen start na de aanplakking.

 • Attest van woonst voor huwelijk

  Het attest van woonst voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland.

 • Bijzondere Plannen van Aanleg

  Bijzondere plannen van Aanleg zijn een verfijning van het gewestplan. Per perceel wordt de bestemming en bouwmogelijkheden vastgelegd. Deze werkwijze is verouderd. Momenteel opteert men eerder voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die aansluiten met de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

 • Conformiteitsattest

  Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

 • Heb jij recht op een gratis energiescan?

  De energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een woning. Een energiescan is volledig gratis en wordt betaald door de distributienetbeheerders Eandis. Naast de vele tips om energie te besparen, installeren de Energiesnoeiers een spaarpakket ter waarde van € 20.

 • Inzage en afschriften van vergunningen en plannen

  Wenst u een afschrift of inzage van stedenbouwkundige of omgevingsvergunningen? U kunt dit bekomen via de procedure openbaarheid van bestuur.

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen

  Voor bepaalde zones zijn bijzondere stedenbouwkundige voorschriften van kracht. Deze voorschriften bieden ofwel meer rechtszekerheid of beogen een specifieke ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Vroeger werden deze mogelijkheden bepaald door BPA's. Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (nadien: GRUP's) sluiten meer aan de doelstellingen van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan).

 • Stedenbouwkundige verordeningen

  De stedenbouwkundige voorschriften bepalen de bouwmogelijkheden van een perceel. Er zijn algemene en bijzondere voorschriften. De algemene voorschriften zijn voor het ganse grondgebied van de gemeente van toepassing. Ze worden vastgelegd in stedenbouwkundige verordeningen voor het rooien van bomen, afsluitingen, ontbrekende autostandplaatsen, woonkwaliteit, houtige beplantingen.

 • Uittreksel bewijs van woonst

  Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

 • Uittreksel historiek van adressen voor eigen gemeente

  Een uittreksel historiek van adressen of een getuigschrift van woonst met adressenhistoriek is een attest dat een overzicht geeft van al je vorige adressen in je gemeente.

 • Uittreksel inschrijving op adres

  Een uittreksel inschrijving op adres bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

 • Uittreksel van woonst met historiek van alle adressen

  Een uittreksel historiek van woonst van alle adressen of een getuigschrift van woonst met historiek van alle adressen is een attest dat een overzicht geeft van al je vorige adressen.

 • Validatie formulier deeltijdse arbeid

  Als je een deeltijds werknemer met garantie-uitkering bent en je gebruikt de controlekaart C3 deeltijds, dan moet je niet langer deze formulieren laten laten valideren (afstempelen) door je gemeentebestuur.

Geboorte en overlijden

Identiteit, nationaliteit en reizen

Mobiliteit en wegenwerken

 • Modder op de weg

  Tijdens oogsttijd kan er veel modder op de weg liggen. De wegen kunnen daardoor spiegelglad zijn waardoor er zich verkeersongevallen kunnen voordoen. Daarom is het belangrijk dat landbouwers, loonwerkers en andere weggebruikers hun voorzorgen nemen.

Rijbewijzen

Trouwen en samenwonen

 • Verbetering van akten van de burgerlijke stand

  Het kan voorvallen dat er een fout voorkomt in een akte van de burgerlijke stand. Deze fouten kunnen zonder vonnis van verbetering hersteld worden indien het gaat over materiële misslagen zoals een tikfout in de namen of voornamen, een verkeerde datum, …

Vrije tijd

 • Word monitor

  behaal nu je attest 'animator in het jeugdwerk'

Welzijn en gezondheid

Andere

 • Legalisatie van documenten

  Legalisatie is een procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening of van handtekeningen op een document.