U bent hier

Privacy en cookie policy

Algemene privacyverklaring Gemeente Koksijde

Gemeente Koksijde verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van verschillende gemeentelijke taken. wij behandelen jouw persoonsgegevens met respect voor je privacy.

In deze algemene privacyverklaring willen we je op een heldere en transparante wijze informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Toepassingsgebied

Gemeente Koksijde, draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Wet dd. 30 Juli 2018.  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van de GDPR wetgeving (general data protection regulation). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door de gemeente Koksijde.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Verzamelen van persoonsgegevens

Gemeente Koksijde beschikt over uw persoonsgegevens o.b.v. verschillende processen:

 • Je deelt je persoonsgegevens rechtstreeks aan het bestuur mee.
 • Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz. …
 • Het bestuur ontvangt jouw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, organisaties, … in kader van een aanvraag.

Soort persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Beeldopnamen
 • Beroep en betrekking
 • Biometrische gegevens
 • Consumptiegewoonten
 • Financiële bijzonderheden
 • Fysieke beschrijving
 • Gegevens betreffende de gezondheid
 • Geluidsopnamen
 • Gerechtelijke gegevens
 • Leefgewoonten
 • Locatiegegevens
 • Opleiding en vorming
 • Psychische gegevens
 • Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid
 • Samenstelling van het gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Woningkenmerken

2.2 recht van verwerking

Gemeente Koksijde verwerkt deze gegevens uitsluitend met geldige rechtsgrond.

 • Toestemming
  Je geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken.
  Bijvoorbeeld: voor het inschrijven op nieuwsbrieven, uitnodigingen…
  Jouw gegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst die je hebt afgesloten met gemeente Koksijde.
  Bijvoorbeeld: arbeidsovereenkomst, om beroep de doen op sociale dienstverlening wanneer je hulpbehoevend bent,…
 • Wettelijke verplichting
  In het kader van een wettelijke opdracht verwerkt gemeente Koksijde jouw persoonsgegevens. De verwerking is gebaseerd op rechtsgronden opgelegd door Vlaamse Federale of Europese wetgeving.
  Bijvoorbeeld: om gemeentebelastingen te kunnen innen ( het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging en invordering en de geschillen procedure van provincie- en gemeentebelasting), omgevingsvergunningen,…
 • Algemeen belang
  Voor het vervullen van het algemeen belang, het belang van de burgers, worden jouw persoonsgegevens verwerkt.
  Bijvoorbeeld: om het gemeentelijke infoblad te bezorgen
 • Vitaal belang
  In eventuele noodgevallen waarbij er gevaar is voor de gezondheid van de burgers, kan het bestuur ook gegevens verwerken.
  Bijvoorbeeld: bij de uitvoering van het gemeentelijk rampenplan, contact tracing ikv volksgezondheid

2.3 Verwerkingsdoelen en termijnen

De persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende verwerkingsdoeleinden met variabele  bewaringstermijnen.
Een overzicht van de verwerkingen en doeleinden is terug te vinden in het register van de verwerkingsactiviteiten.

3. Veiligheid

Het gemeentebestuur Koksijde verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijzing, beschadiging of openbaarmaking.
Om deze veiligheid te garanderen, maakt het gemeentebestuur Koksijde dat:

 • Alle personen die namens gemeentebestuur Koksijde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

4. Publiceren van foto's (portretrecht)

De gemeente publiceert geregeld foto’s en filmpjes van publieke evenementen op haar website en sociale media. Ook in allerhande publicaties zoals brieven, folders, brochures, mapjes worden foto’s gebruikt. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. Voor de publicatie van spontane algemene foto’s en is geen toestemming vereist. We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten en evenementen van de gemeente Koksijde. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat op elk moment schriftelijk meedelen aan het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of per mail naar privacy [at] koksijde.be.  We zullen het bezwaar respecteren en uw beeldmateriaal verwijderen bij elektronische publicatie.

5. Rechten van toegang, aanpassingen en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos  recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en een recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daartoe schrijft u naar het College van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, of mailt u naar privacy [at] koksijde.be.

 • Recht van informatie
  Je hebt het recht om te weten welke informatie we over jou verwerken. Het bestuur probeert hierover zo transparant mogelijk te communiceren, hetzij via deze privacyverklaring, het zij via informatieclausules.
 • Recht op inzage
  U mag als burger vragen welke gegevens wij verwerken en u kunt er ten allen tijde ook een kopie van krijgen.
 • Recht op verbetering
  Gemeente Koksijde tracht de persoonsgegevens zo correct mogelijke bij te houden en regelmatig te updaten. Mocht u van mening zijn dat de gegevens die wij over u beschikken niet correct zijn mag u steeds vragen deze te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  U heeft het recht om vergeten te worden, dit in een beperkt aantal gevallen. Dit recht kan dus geweigerd worden indien we bepaalde gegevens wettelijk moeten bijhouden of vanuit de archivering in het algemeen belang.
 • Recht op bezwaar
  Voor verwerkingen in het kader van algemeen belang kunt u hiertegen bezwaar aantekenen indien je van mening ben dat jouw belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorgeven.

Indien je niet akkoord bent met de wijze waar het bestuur omgaat met jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (zie contactgegevens). In tweede instantie kan je terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar je de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

6. Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Zeelaan 303 – 8670 Koksijde
T. 058 53 34 54
E. privacy [at] koksijde.be

Privacy en cookie policy website koksijde.be

Gemeente Koksijde verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van verschillende gemeentelijke taken. wij behandelen jouw persoonsgegevens met respect voor uw privacy.
Deze privacyverklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van gemeente Koksijde.
Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we verwerken naar aanleiding van uw gebruik van onze website www.koksijde.be .

1. Toepassingsgebied

Gemeente Koksijde, draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Wet dd. 30 Juli 2018.  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van de GDPR wetgeving (general data protection regulation). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door de gemeente Koksijde.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Verzamelen van persoonsgegevens

Gemeente Koksijde verkrijgt uw persoonsgegevens wanneer u ze aan ons meedeelt of wanneer u gebruik maakt van ons e-loket. Je geeft ons hierbij de toestemming om deze gegevens te verwerken voor de gevraagde dienstverlening.
Het bestuur kan bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz. … raadplegen om de gevraagde dienst te kunnen leveren.

2.2 Verwerkingsdoelen en termijnen

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken, om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren of om de geldigheid en betrouwbaarheid van de door jou verkregen gegevens te controleren. De verwerkingen van je persoonsgegevens blijft beperkt tot deze beoogde doelstellingen.

De gemeente bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Wat bewaartermijnen betreft, houden we ons aan de richtlijnen van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) goedgekeurd door het Rijksarchief. Voor meer informatie over bewaartermijnen zie volgende links: www.vvbad.be/selectielijst-gemeenten.

3. Veiligheid

Het gemeentebestuur Koksijde verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijzing, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, maakt het gemeentebestuur Koksijde dat:

 • Alle personen die namens gemeentebestuur Koksijde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

4. Rechten van toegang, aanpassingen en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos  recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en een recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daartoe schrijft u naar het College van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, of mailt u naar privacy [at] koksijde.be.

 • Recht van informatie
  Je hebt het recht om te weten welke informatie we over jou verwerken. Het bestuur probeert hierover zo transparant mogelijk te communiceren, hetzij via deze privacyverklaring, het zij via informatieclausules.
 • Recht op inzage
  U mag als burger vragen welke gegevens wij verwerken en u kunt er ten allen tijde ook een kopie van krijgen.
 • Recht op verbetering
  Gemeente Koksijde tracht de persoonsgegevens zo correct mogelijke bij te houden en regelmatig te updaten. Mocht u van mening zijn dat de gegevens die wij over u beschikken niet correct zijn mag u steeds vragen deze te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  U heeft het recht om vergeten te worden, dit in een beperkt aantal gevallen. Dit recht kan dus geweigerd worden indien we bepaalde gegevens wettelijk moeten bijhouden of vanuit de archivering in het algemeen belang.
 • Recht op bezwaar
  Voor verwerkingen in het kader van algemeen belang kunt u hiertegen bezwaar aantekenen indien je van mening ben dat jouw belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorgeven.

Indien je niet akkoord bent met de wijze waar het bestuur omgaat met jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (zie contactgegevens). In tweede instantie kan je terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar je de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

5. Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Zeelaan 303 – 8670 Koksijde
T. 058 53 34 54
E. privacy [at] koksijde.be

Nieuwsbrieven

Bij het inschrijven op de nieuwsbrieven wordt je e-mailadres op een veilige manier doorgestuurd naar Mailchimp. Je kunt je altijd uitschrijven door een mail te sturen naar info [at] koksijde.be of door onderaan een nieuwsbrief te klikken op ‘Uitschrijven’.

Aanvragen via een formulier

Voor een vlotte verwerking van de (contact-) aanvragen worden de ingestuurde informatie ook bewaard op de website. Je kunt deze gegevens altijd bekijken of laten wissen door een mail te sturen naar info [at] koksijde.be.

Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op je computer zetten, zogenaamde cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt. Zo onthoudt de website je voorkeuren (zoals de taal) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen wanneer je naar een andere pagina doorklikt.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?

Alle cookies op deze website zijn volledig anoniem, er worden dus geen persoonlijke gegevens bijgehouden of doorgestuurd naar derde partijen.

 1. Functionele cookies
  has_js: afkomstig van Drupal. Houdt bij of jouw browser Javascript ondersteunt.
  JSESSIONID: zorgt er via New Relic voor dat de website snel is in gebruik.

 2. Analyse cookies
  Deze cookies registreren welke pagina’s bezocht worden en waar wel of niet op geklikt wordt. Op die manier is het voor ons mogelijk om de website te verbeteren.
  _ga, _gat en _gid: voor Google Analytics waarmee we bezoekersgegevens kunnen opvolgen.

Hoe kun je cookies wissen?

Je kunt alle cookies op je computer wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.
Controleer hiervoor de instellingen van je browser.
Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Privacyverklaring afsprakentool

Deze privacyverklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van gemeente Koksijde.
In deze privacyverklaring willen we je op een heldere en transparante wijze informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en welke rechten je daarbij kan uitoefenen.
Deze verklaring is van toepassing op iedere klant die een afspraak wenst te maken voor een bezoek aan het gemeentehuis, het recyclagepark, het zwembad en het woonloket.

1. Toepassingsgebied

Gemeente Koksijde, draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Wet dd. 30 Juli 2018.  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van de GDPR wetgeving (general data protection regulation). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door de gemeente Koksijde.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Verwerking van persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen op basis van jouw toestemming. Door online een formulier in te vullen voor het maken van een afspraak voor het Recyclagepark stem je vrij en uitdrukkelijk er mee in dat we jouw persoonsgegevens mogen verwerken voor het doeleinde hierna vermeld.
De persoonsgegevens die je via de Afsprakentool verstrekt, worden verwerkt uitsluitend voor het beheer van afspraken aan het gemeentehuis, het recyclagepark, het zwembad of het woonloket.
Voor het beheer van afspraken verzamelen we volgende persoonsgegevens over jou:

 • Naam en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;

Om ervoor te zorgen dat niet iemand anders jouw privacy rechten uitoefent, kunnen we jou desgevallend vragen om:

 • Een kopie van jouw identiteitsbewijs.

3. Veiligheid

Het gemeentebestuur Koksijde verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijzing, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, maakt het gemeentebestuur Koksijde dat:

 • Alle personen die namens gemeentebestuur Koksijde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

5. Rechten van toegang, aanpassingen en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos  recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en een recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daartoe schrijft u naar het College van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, of mailt u naar privacy [at] koksijde.be.

 • Recht van informatie
  Je hebt het recht om te weten welke informatie we over jou verwerken. Het bestuur probeert hierover zo transparant mogelijk te communiceren, hetzij via deze privacyverklaring, het zij via informatieclausules.
 • Recht op inzage
  U mag als burger vragen welke gegevens wij verwerken en u kunt er ten allen tijde ook een kopie van krijgen.
 • Recht op verbetering
  Gemeente Koksijde tracht de persoonsgegevens zo correct mogelijke bij te houden en regelmatig te updaten. Mocht u van mening zijn dat de gegevens die wij over u beschikken niet correct zijn mag u steeds vragen deze te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  U heeft het recht om vergeten te worden, dit in een beperkt aantal gevallen. Dit recht kan dus geweigerd worden indien we bepaalde gegevens wettelijk moeten bijhouden of vanuit de archivering in het algemeen belang.
 • Recht op bezwaar
  Voor verwerkingen in het kader van algemeen belang kunt u hiertegen bezwaar aantekenen indien je van mening ben dat jouw belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorgeven.
  Indien je niet akkoord bent met de wijze waar het bestuur omgaat met jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (zie contactgegevens). In tweede instantie kan je terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar je de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

6. Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Zeelaan 303 – 8670 Koksijde
T. 058 53 34 54
E. privacy [at] koksijde.be