U bent hier

Openbaarheid van bestuur

Regelgeving

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur werd één regeling met betrekking tot de toepassing van het beginsel van openbaarheid van bestuur uitgewerkt die geldt voor alle bestuursniveaus.

De omzendbrief van 1 december 2006 (B.S. 23 maart 2007) verduidelijkt het toepassingsgebied van het decreet en de algemene principes inzake passieve openbaarheid van bestuur.

Dit betekent dat elke instantie verplicht is om aan eenieder (natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering) die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door:

  • er inzage in te verlenen
  • er uitleg over te verschaffen
  • er een afschrift van te overhandigen

Hierop bestaan weliswaar een aantal uitzonderingen.

Waarom een aanvraagformulier?

In het decreet staat onder andere te lezen dat de aanvraag voor openbaarmaking moet voldoen aan vier formele vereisten:

  • het verzoek moet schriftelijk worden ingediend
  • de aanvrager moet het gewenste bestuursdocument vermelden
  • de aanvrager moet zijn identiteit bekendmaken
  • de aanvraag wordt gericht aan de instantie die het gewenste bestuursdocument in haar bezit heeft

Het gemeentebestuur van Koksijde heeft voor het vlotte verloop van de procedure geopteerd om een eenvormig aanvraagformulier op te stellen, dat door elke burger die om de openbaarmaking van bepaalde bestuursdocumenten verzoekt, moet ingevuld worden.
Door het invullen van het formulier worden bovenstaande formele vereisten nageleefd.

Het onderstaande webformulier voorziet om de aanvraag via email rechtstreeks door te sturen naar het gemeentebestuur. Indien gewenst kan het formulier ook afgedrukt worden en bezorgd worden aan de gemeentelijke diensten.

Download onderstaand webformulier:

Wat gebeurt er na het invullen van het formulier?

Het ingevulde formulier wordt bezorgd aan de gemeentelijke dienst die over het document beschikt.
De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na registratie van de aanvraag worden beantwoord, schriftelijk of per e-mail.
De uiteindelijke beslissing tot inwilliging van een verzoek tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na registratie worden uitgevoerd.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over het decreet, de bijhorende memorie van toelichting, de omzendbrief en andere relevante documenten over het beginsel van de openbaarheid van bestuur, verwijzen we graag naar de website: www.vlaanderen.be/openbaarheid