U bent hier

Corona noodfonds verenigingen

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport in hun werking. Om de lokale besturen te helpen deze sectoren en hun verenigingen bij te staan, besloot de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro uit het Vlaams Noodfonds ter beschikking te stellen.

De gemeenteraad keurde op 31 augustus 2020 de modaliteiten goed die bepalen welke verenigingen voor een financiële compensatie in aanmerking komen.

Zo kunnen erkende verenigingen die een lokale socioculturele, sport- of jeugdwerking kunnen aantonen, een dossier indienen om een financiële compensatie te krijgen voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies omwille van de coronamaatregelen.

Alle voorwaarden zijn terug te vinden in het

Aanvragen gebeuren uitsluitend via het aanvraagformulier

FAQ - veelgestelde vragen

 • Kom ik met mijn vereniging in aanmerking?
  Alle verenigingen die in aanmerking komen, zijn opgenomen op de lijst .
  Deze lijst is limitatief. M.a.w. ben je niet opgenomen in deze lijst, dan kom je niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Ik sta op de lijst, maar wat moet ik nu doen om aanspraak te kunnen maken op deze financiële compensatie?
  Een essentiële voorwaarde is dat je een lokale werking kan aantonen op het vlak van cultuur, sport, jeugd of internationale samenwerking.
  Is dit het geval, dan doe je jouw aanvraag via het officiële aanvraagformulier. Je vult alle velden in en voegt alle gevraagde stukken toe. Uw dossier wordt dan in behandeling genomen en voorgelegd aan het college dat beslist over de financiële compensatie.
 • Kan ik op gelijk welk moment een dossier indienen?
  Er zijn twee aanvraagrondes:
  • Periode 1: 13/03/2020-31/12/2020. Uiterlijke indiendatum voor een dossier is 31/01/2021.
  • Periode 2: 01/01/2021-30/06/2021. Uiterlijke indiendatum voor een dossier is 31/07/2021.
  Belangrijk (!) : verenigingen die voor de periode van 13/03/2020 t.e.m. 31/12/2020 geen aanvraag hebben ingediend, maar toch meerkosten of nettoverlies hebben geleden in die periode, kunnen vooralsnog een aanvraagdossier voor financiële compensatie voor die eerste periode aanvragen via het aanvraagformulier van de 2de periode, en dit tegen de uiterlijke indiendatum van 31/07/2021.
 • Heb ik recht op het volledige bedrag dat ik in mijn dossier voor mijn vereniging aanvraag?
  De bevoegde dienst onderzoekt de ingediende aanvragen op volledigheid en correctheid.
  Bij geleden nettoverlies worden de jaarrekeningen bekeken die dit staven. Meerkosten dienen bewezen te worden door facturen op naam van de vereniging.
  Voor gesubsidieerde lokale verenigingen die reeds een forfaitaire bijkomende toelage mochten ontvangen, zal er gekeken worden of dit forfaitair bedrag hoger of lager is dan het bedrag van de financiële compensatie in het aanvraagdossier. Is het forfait hoger, dan heeft u geen recht op een financiële compensatie. Is dit forfait lager, dan heeft u recht op het verschil.
  Na goedkeuring van alle aanvragen door het college wordt de financiële compensatie binnen de voorzien budgetten uitbetaald op het door de financiële dienst gekende rekeningnummer van de betreffende vereniging. Indien het bedrag van alle aanvragen groter is dan het beschikbare budget wordt de toelage pro rata toegekend.
 • Ik heb nog enkele vragen, bij wie kan ik terecht?
  Voor vragen, kan je bij de betrokken diensten terecht: