U bent hier

Wintegratie en Een Vitesse Hoger

(W)integratie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne. De samenwerking bestaat sinds 2015 en heeft als doelstelling de preventie en opsporing van (gezins)armoede, onder meer via een doorgedreven integratie van nieuwkomers en kansarmen. 

Onder de intergemeentelijke samenwerking worden projecten ontwikkeld om deze doelstelling te behalen. 

Met het project ‘Een Vitesse Hoger’ willen we binnen de 4 gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne alle mogelijkheden en initiatieven die reeds bestaan afstemmen op elkaar om armoede te bestrijden en te vermijden. 

Daarnaast willen we ook actief op zoek gaan naar knelpunten en nieuwe methodieken om de armoede binnen onze gemeenten terug te dringen. We gaan hierbij actief op zoek naar alle inwoners die in armoede leven, of het risico lopen om in armoede te vervallen. 

 

De doelstellingen van het project ‘Een Vitesse Hoger’ zijn dubbel: 

Enerzijds willen we actief gezinsarmoede (armoede op alle mogelijke vlakken) opsporen en aanpakken via de coördinatie van een multidisciplinair en intergemeentelijk platform van diensten en organisaties en eenduidig meldingspunt, duidelijke afsprakenkaders en procedures.  Anderzijds willen we de groep van de 16-26 jarigen een ‘voorkeursbehandeling’ geven, onder coördinatie van het project ‘Een Vitesse Hoger’ om zo te vermijden dat er remediërend aan de slag moet gegaan worden. 

Er wordt samengewerkt met zoveel mogelijk partners binnen opleidingsvoorzieningen, sociale diensten, onderwijs, welzijnsorganisaties, vrije tijd en andere gemeentediensten (kinderopvang, jeugddienst, sportdienst, huisvestingdienst,…). Zo willen we een breed netwerk creëren en een gedragen horizontale aanpak opzetten binnen het volledige werkingsgebied. 

We willen zowel pro-actief als remediërend aan de slag gaan. We bieden aan zowel doelgroep als partners/diensten een spilfiguur aan, waardoor doorverwijzing, contacteren, … eenvoudiger wordt. Er wordt er voor gezorgd dat er geen dubbel werk meer gebeurt en dat er efficiënter samengewerkt wordt. 

 

Het project ‘Een Vitesse Hoger’ bevat 2 luiken: 

Luik 1) projectcoördinator armoedebestrijding: hét centraal aanspreekpunt binnen de 4 gemeenten. Werkt nauw samen met de OCMW’s en ondersteunt hen om samen één uniforme aanpak te hanteren. Maakt een duidelijk overzicht voor alle actoren van alle actoren met hun lopende projecten, acties,… zodat iedereen weet: met welke probleem/vraagstelling kan ik bij wie/waar terecht? Bundelt alle knelpunten, bezorgdheden, vragen, … alsook goede praktijken bij alle actoren en doelgroep om met deze gegevens samen naar oplossingen/efficiëntere werkingen te zoeken. 

Luik 2) intergemeentelijk expert veerkracht onderwijs: een vormingspakket voor leerlingen van het secundair onderwijs ontwikkelen met als doel leerlingen te versterken in hun veerkracht en schoolteams te vormen in het inzetten van het vormingspakket. 

 

Veerkracht in middelbare scholen 

Binnen ‘Een Vitesse Hoger’ van Wintegratie is een halftijds projectmedewerker ‘expert veerkracht onderwijs’ aangeworven om een vormingspakket voor middelbare scholen uit te werken. Dit is Karel Lepla, die de expertise vanuit vzw Arktos meebrengt in het project, onder andere vanuit het veerkracht pakket ‘BOUNCE’. www.arktos.be , www.bounce-resilience-tools.eu 

In de periode september 2019 – december 2019 wordt het vormingspakket uitgewerkt voor leerlingen van het secundair onderwijs (ASO-TSO-BSO-Deeltijds (kunst)-onderwijs). Het pakket versterkt leerlingen rond ‘veerkracht en kritisch denken’ in een leerlijn doorheen de verschillende jaren secundair onderwijs. Op deze manier willen we jongeren breed preventief vormen, ook naar preventie van armoede toe in brede zin. De doelstellingen van dit project kunnen vlot gekoppeld worden aan de sleutelcompetenties en eindtermen van het middelbaar onderwijs. 

Het project vertrekt van deze vaststellingen: 

  • De (kinder)armoedecijfers stijgen. 
  • Diversiteit in de samenleving wordt groter. 
  • De maatschappij polariseert. 
  • Betrouwbare informatie is moeilijker te vinden. 
  • Weerbaarheid en veerkracht zijn niet evident voor jongeren. 
  • Voor ouders en voor wie met jongeren werkt (in scholen) is opvoeden / de job een erg uitdagende opdracht. 

Vanaf januari 2020 volgt de testing en implementatie via opleiding voor leerkrachten en ‘on the job’ coaching en intervisie. Hierdoor kunnen scholen na verloop van tijd zelfstandig met het vormingspakket aan de slag. 

Contactgegevens: 

Els Neyrinck, Projectcoördinator armoedebestrijding ‘Een Vitesse Hoger’ 
Intergemeentelijke samenwerking (W)integratie 
T. 058 53 34 20 Gsm. 0491/92 97 32, els.neyrinck [at] koksijde.be 

Karel Lepla, Projectmedewerker armoedebestrijding onderwijs ‘Een Vitesse Hoger’ 
Intergemeentelijke samenwerking (W)integratie 
T. 058 53 34 19 Gsm. 0487 22 98 11, karel.lepla [at] koksijde.be 

Vertel het verder