U bent hier

Terinzagelegging en kennisgeving van het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Om de twee pijlers van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in gedeeld beheer door Vlaanderen en de Europese Commissie (respectievelijk rechtstreekse betalingen/marktmaatregelen en plattelandsmaatregelen) te realiseren, lanceerde de Europese Commissie op 2/5/2018 haar voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. In uitvoering van de daaruit voortvloeiende GLB-verordeningen, moet elke lidstaat een GLB Strategisch Plan (GLB-SP) opmaken, dat de twee pijlers omvat. Vlaanderen kan een afzonderlijk GLB SP indienen.

Het Europees GLB mikt op drie algemene doelstellingen:

 • Bevorderen van een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector om voedselzekerheid te garanderen;
 • Intensiveren van milieuzorg en klimaatactie en bijdragen aan de verwezenlijking van de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen van de Unie;
 • Versterken van het sociaaleconomische weefsel van de plattelandsgebieden.

Het door het Departement  Landbouw en Visserij opgestelde (Vlaamse) GLB Strategisch Plan moet voor de beoordeling van de effecten op het milieu en de omgeving (lucht, bodem,…) van eventuele al dan niet vergunningsplichtige activiteiten voldoen aan de Milieu-effectrapportage (MER)-plicht.

Algemeen staan in het Europees GLB verschillende maatregelen centraal voor een duurzame landbouw die verweven zitten in de nieuwe groene architectuur met als sleutelelementen:

 • De conditionaliteit waarbij de uitbetaling van financiële steun gekoppeld wordt aan de naleving van beheerseisen en normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond, wat onder andere moet bijdragen tot een betere handhaving van bepaalde milieuvoorschriften;
 • De ecoregelingen waarbij in jaarlijkse steun voorzien wordt voor landbouwers die zich ertoe engageren om op subsidiabele arealen maatregelen toe te passen die gunstig zijn voor klimaat en milieu en die verder gaan dan de verplichtingen in de conditionaliteit;
 • De agromilieu- en klimaatverbintenissen waarbij in betalingen voorzien wordt voor meerjarige verbintenissen die verder gaan dan de conditionaliteit en die tegemoetkomen aan specifieke milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen.
 • Andere maatregelen (zoals niet-productieve en productieve investeringen, opleiding en advies…) die als hoofddoel bijdragen tot klimaat, biodiversiteit en zorg voor de natuurlijke hulpbronnen.

Het Vlaamse GLB 2023-2027 wordt opgehangen aan 7 krachtlijnen) waarbij innovatie– samenwerking – focus op de echte (actieve) landbouwer cruciale rode draden in het verhaal vormen:

 • Innovatie: De eerste krachtlijn (inzetten op innovatie en kennisdeling) werkt vanzelfsprekend ook in alle andere krachtlijnen door.
 • Samenwerking: Het bereiken van de GLB-doelstellingen gebeurt via een integrale aanpak.
 • Focus op de echte (actieve) landbouwer.

Algemeen staan in het GLB verschillende maatregelen centraal voor een duurzame landbouw die verweven zitten in de nieuwe groene architectuur met als sleutelelementen:

 • De conditionaliteit waarbij de uitbetaling van financiële steun gekoppeld wordt aan de naleving van beheerseisen en normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond, wat onder andere moet bijdragen tot een betere handhaving van bepaalde milieuvoorschriften;
 • De  ecoregelingen waarbij in jaarlijkse steun voorzien wordt voor landbouwers die zich ertoe engageren om op subsidiabele arealen maatregelen toe te passen die gunstig zijn voor klimaat en milieu en die verder gaan dan de verplichtingen in de conditionalteit;
 • De agromilieu- en klimaatverbintenissen waarbij in betalingen voorzien wordt voor meerjarige verbintenissen die verder gaan dan de conditionaliteit en die tegemoetkomen aan specifieke milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen.
 • Andere maatregelen (zoals niet-productieve en productieve investeringen, opleiding en advies…) die als hoofddoel bijdragen tot klimaat, biodiversiteit en zorg voor de natuurlijke hulpbronnen.

Om het publiek inspraak te geven en de mogelijkheid opmerkingen te formuleren bij dit ontwerp-MER, is de  kennisgeving/ontwerp-MER te raadplegen via:

Van 30 juli tot en met 29 augustus 2021.

Tot en met 29 augustus 2021 kan u opmerkingen bezorgen:

Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER 0272
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

 • Via een e-mail naar mer [at] vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis Koksijde – dienst MDO, Zeelaan 303, 8670 Koksijde – 2e verdieping.

Contact en openingsuren

Dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 34 39
E-mailadres: 
milieu [at] koksijde.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 u.
Morgen open van 9.00 tot 12.00 u.
Alle openingsuren