U bent hier

Subsidies voor exotenbestrijding in waterwingebied Sint‑André (Aquaduin)

Aquaduin zet zich dit voorjaar in op de verwijdering van niet-streekeigen soorten in natuurgebied De Doornpanne. Het gaat dan om een aantal haarden van o.a. de Amerikaanse vogelkers die de typerende duinvegetatie overwoekeren en gericht worden aangepakt. Ook een poel wordt geruimd. Zo kan de ondiepe oeverzone sneller opwarmen. En dat biedt dan weer extra kansen voor bv. de rugstreeppad, één van de parels in onze natuur. 

Waterwingebied Sint-André heeft een oppervlakte van 127 hectare en omvat het natuurgebied De Doornpanne. Aquaduin, vroeger IWVA, is eigenaar en beheert het gebied. Duinstruweel neemt het grootste deel van de oppervlakte voor zijn rekening. De meest prominente vertegenwoordiger van dit habitattype is de duindoorn die grote delen van het gebied bedekt met een quasi ondoordringbaar kluwen van doornige takken. Tussenin vinden we mooie stukken duingrasland, vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie genaamd die begraasd worden door ezels en shetlandpony’s. Verder weet ook duinstruweel van kruipwilg zich te handhaven, naast kleine oppervlaktes van wandelende duinen met helmgras. In het zuidwesten is door de kunstmatige infiltratie van gezuiverd afvalwater, in combinatie met hooilandbeheer, een soortenrijke vochtige duinvallei gecreëerd waar je talrijke orchideeënsoorten en het zeldzame kruid parnassia kan bewonderen.

Taaie klanten

Ondanks het volgehouden beheer wordt deze natuurpracht echter bedreigd door de opgang van niet-streekeigen planten. Vooral het duinstruweel en het duinstruweel van kruipwilg lijden onder verbossing door onder meer gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers, grauwe en witte abeel. De bestrijding bestond tot nu toe uit het kappen of ringen van deze soorten, waarna de nieuwe scheuten zo veel mogelijk werden afgeslagen in de daaropvolgende jaren. Het werd echter snel duidelijk dat we te maken hebben met taaie klanten die gemakkelijk opnieuw uitlopen na gekapt of geringd te zijn. Er werd daarom beslist om de bestrijding grondiger aan te pakken. In 2020 en 2021 werden de haarden van de te bestrijden bomen en struiken in kaart gebracht. Zo is er een handige tool om nauwgezet elke haard aan te pakken tijdens de uitvoering van de werken.

Locaties van haarden van Amerikaanse vogelkers, gewone esdoorn, grauwe en witte abeel op een satellietbeeld van het waterwinningsgebied
Locaties van haarden van Amerikaanse vogelkers, gewone esdoorn, grauwe en witte abeel op een satellietbeeld van het waterwinningsgebied


Om de vorming van nieuwe scheuten tegen te gaan worden de exoten gekapt en worden de stronken daarna ook nog uitgefreesd met een stronkenfrees. De abelen daarentegen worden zorgvuldig geringd en daarna opgevolgd om eventuele nieuwe groei tijdig te bestrijden. Deze soorten reageren op het kappen door de vorming van talloze worteluitlopers die heel moeilijk te bestrijden zijn. Als de bomen geringd worden sterven deze geleidelijk aan en komen er veel minder uitlopers .

Poel 

Naast de exotenbestrijding in het duinstruweel zal ook een poel geruimd worden in functie van mogelijke vestiging van de soorten rugstreeppad en eventueel kamsalamander alsook om het dichtgroeien van de poel tegen te gaan. Het is de bedoeling om de steeds groeiende sliblaag inclusief begroeiing met grote Lisdodde en riet te verwijderen tot op de minerale bodem. 

De subsidie voor dit project bedraagt maximaal 43.800 euro en komt van het MINA-fonds van de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Vertel het verder