U bent hier

Stroomgebiedplannen 2022-2027 en bijhorende maatregelen

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

 

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

 

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging loopt van 19 april 2019  tot en met 18 juni 2019.

Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s is de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar via de website van de dienst MER, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken gemeenten

De nota is te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

 

Indiening opmerkingen

Tot en met 18 juni 2019 kan het publiek opmerkingen indienen via één van de volgende kanalen:

  • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via e-mail aan de dienst Mer naar mer [at] vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
  • via de stad/gemeente: t.a.v. de dienst milieu en duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde

Ter info

Naast dit kennisgevingsdocument liggen ook twee andere voorbereidende documenten van de stroomgebiedbeheerplannen nog tot en met 18 juni 2019 in openbaar onderzoek. Het gaat om het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen en om de waterbeleidsnota 2020-2025. Deze documenten zijn eveneens raadpleegbaar via www.volvanwater.be.

Voor meer informatie over het openbaar onderzoek van deze documenten kunt u terecht bij het CIW-secretariaat, op het nummer 053 – 72 65 07 of via secretariaat_ciw [at] vmm.be.