U bent hier

Officiële ondertekening Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2020-2025

Op maandag 23/09/2019 om 18 uur vond het officieel ondertekeningsmoment plaats van de ‘Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie Koksijde 2020-2025’ in de raadzaal Kokpit van het gemeentehuis (Zeelaan 303, 8670 Koksijde). Alle betrokken partners waren aanwezig om deze nota te ondertekenen. Zo geeft het Lokale netwerk Koksijde een signaal aan de buitenwereld dat ze Koksijdse kansarmen en personen in armoede gemakkelijker laat deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven.

Over het project

De lokale vrijetijdssector heeft het moeilijk om mensen in armoede tot hun publiek te rekenen.
De participatiedrempels zijn hoog. De Vlaamse overheid moedigt daarom gemeenten aan om op lokaal vlak een dynamisch beleid te ontwikkelen voor de kansengroep ‘personen in armoede’.
Met het Participatiedecreet (18/01/2008) wordt er bewust ingezet op de uitbouw van Lokale Netwerken. Deze netwerken bestaan uit een groepering van gemeentelijke diensten bevoegd voor vrije tijd zoals jeugd, cultuur, sport, …, het OCMW/Sociaal Huis en verenigingen van personen in armoede die actief zijn in de gemeente of relevante lokale organisaties die in hun werking o.a. personen in armoede al doelgroep hebben. De opdracht van zo’n Lokaal Netwerk bestaat erin drempels weg te werken en dit aan de hand van een uitgestippeld beleidsplan, vervat in een zgn. ‘Afsprakennota’.
Voor de uitvoering van deze Afsprakennota biedt de Vlaamse overheid aan de lokale netwerken subsidies aan. Zelf moeten ook de gemeente en het OCMW mee helpen financieren.

Traject in Koksijde

De ondertekening van een Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie is niet nieuw in Koksijde. Zo richtten in 2013 de gemeente, OCMW Koksijde en enkele lokale partners een Lokaal Netwerk op en ondertekenden ze op 24 september van datzelfde jaar de ‘Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 Koksijde’. In de voorbije jaren werden door dit netwerk heel wat inspanningen geleverd om de drempel voor kansarmen te verlagen.

Enkele gerealiseerde succesvolle acties waren o.a. de terugbetaling van 90 % op het lidgeld van een sportclub (voor de periode 2014-2018 maakten maar liefst 168 kansarmen van dit voordeel gebruik), gratis lidmaatschap bij de bibliotheek, het cultureel wijkproject Camping Cultuur (2014-2018: 1600 kansarmen namen deel), het project Kunstkans waarbij kansarme kinderen aan de Westhoekacademie een gratis materiaalkoffer krijgen en zich aan sterk verminderde prijs kunnen inschrijven op de jaarwerking van de academie, enz.

Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie Koksijde 2020-2025

Gelet op het succes van de diverse acties en het feit dat ook de Vlaamse overheid verder wenst in te zetten op de subsidiëring van Lokale Netwerken vrijetijdsparticipatie, wenst Lokaal Bestuur Koksijde dit project ook voor de komende jaren te bestendigen. Bijgevolg maakte zij in overleg met het Lokale Netwerk werk van de opmaak van een nieuwe afsprakennota, ditmaal voor de periode 2020-2025.
In de gemeenteraadszitting van 3 september jl. werd deze afsprakennota unaniem goedgekeurd.
De aanvraag voor subsidie moet tegen uiterlijk 1 oktober 2019 ingediend worden bij de Vlaamse Overheid. Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier.

Partners

Het Lokaal Netwerk Koksijde is een combinatie van partners die het vrijetijdsaanbod uitdenken en aanbieden zoals het cultuurcentrum CasinoKoksijde, de musea Abdijmuseum en NAVIGO, de sportdienst, …, het Sociaal Huis dat streeft naar een lokaal welzijnsbeleid en instaat voor een maatschappelijke dienstverlening naar kansengroepen toe en partners uit de sociaal-maatschappelijke sector en/of het verenigingsleven.

Concreet is het Lokaal Netwerk Koksijde voor 2020-2025 samengesteld uit de volgende partners:

  • Gemeentediensten: cultuurdienst, sportdienst, jeugddienst, Buitenschoolse Kinderopvang, dienst Toerisme, dienst Zwembaden, Westhoekacademie, Abdijmuseum Ten Duinen, Bibliotheek, het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en het cultuurcentrum CasinoKoksijde.
  • OCMW-Sociaal Huis: dienst Algemeen Welzijn, Integratie-ambtenaar, Senioren-consulent
  • Verenigingen: Kompani vzw, Kledingbank Camino, Kind en Gezin, ATD 4de Wereld

Accenten

Het Lokaal Netwerk Koksijde wil vooral in de komende jaren (nog) meer gaan inzetten op lagere schoolkinderen om d.m.v. vrijetijdsparticipatie de vicieuze cirkel van armoede te helpen doorbreken.
Binnen de afsprakennota ligt de nadruk op 5 accenten waar jaarlijks acties aan zullen gekoppeld worden:

  1. Koksijde verlaagt of werkt bestaande financiële drempels die participatie in de weg staan weg
  2. Koksijde wil het bestaande aanbod in de gemeente beter en breder ontsluiten
  3. Koksijde ontwikkelt initiatieven die belangrijke lacunes in het aanbod voor mensen in armoede aanvullen
  4. Koksijde verhoogt de kennis en de inzichten van alle actoren (actief in de ontwikkeling van vrije tijd in de gemeente) op het vlak van drempels voor participatie en wat het betekent om in armoede te leven
  5. Koksijde financiert de noodzakelijke benodigdheden voor deelname aan vrijetijdsinitiatieven

Budget

De doelstellingen en acties worden gefinancierd door Lokaal Bestuur Koksijde, d.z. de gemeente en het Sociaal Huis.
Hiervoor stelt zij een gemiddelde van ongeveer € 22.000/jaar ter beschikking.
Daar staat een jaarlijkse subsidie van € 4.655 voor de gemeente Koksijde tegenover.

Meer info

  • Ann-Sofie Beun, afdelingshoofd Vrije Tijd, T 058 53 34 04, annsofie.beun [at] koksijde.be
  • Sieglinde Dewaele, diensthoofd Algemeen Welzijnswerk, T 058 53 43 54, sieglinde.dewaele [at] sociaalhuiskoksijde.be

 

Vertel het verder