U bent hier

Beslissing gouverneur m.b.t. klacht tegen diverse beslissingen van de gemeenteraad van 12.12.2018

Op 13 december 2018 werd door raadslid Elwin Van Herck klacht ingediend bij de gouverneur. Enkele dagen geleden werd het gemeentebestuur via aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het standpunt van de gouverneur inzake.

Naast het aankaarten van ‘niet naleven van het huishoudelijk reglement’ werd een klacht tegen 8 agendapunten van de gemeenteraad van 12 december 2018 ingediend.

1. Wat deze klachten betreft deelt de gouverneur ons mee dat na onderzoek geen enkele klacht gegrond werd verklaard. Hieronder een beknopte weergave van de motivering.

“Agendapunt 4 Financiering van de investeringsuitgaven - aangaan van leningen

Uit navraag blijkt dat het aangaan van de leningen, zoals beschreven in agendapunt 4 en waartegen u klacht neerlegt, kaderen binnen de kredieten die hiervoor in het door de gemeenteraad vastgestelde budget voorzien zijn.

Agendapunt 8 Vaststellen beleidsnota en financiële nota: budget 2019.

 

Agendapunt 11 Goedkeuren budget 2019 AGB Koksiide

Het louter vaststellen van het budget 2019 in 2018 druist dus niet in tegen de bepalingen van de omzendbrief.         

Agendapunt 18 Renovatie fontein        

Deze opdracht werd reeds eerder voorzien in het investeringsbudget 2018 en is dus een verdere uitvoering van een eerder genomen beslissing. Dit vormt dan ook geen schending van een wettelijke bepaling of van de bepalingen opgenomen in de omzendbrief BB2017/4 en behoort verder tot de autonome beleidskeuze van het bestuur.

Agendapunt 22 Afbraak gebouwen Zeelaan

De opdracht tot afbraak van de gebouwen 'Zeelaan' werd voorzien in het budget. Dit vormt dan ook geen schending van een wettelijke bepaling of van de bepalingen opgenomen in de omzendbrief BB2017/4 en behoort verder tot de autonome beleidskeuze van het bestuur.

Agendapunt 35, 36, 37 Gebruiksovereenkomsten

Onder deze agendapunten werden de gebruiksovereenkomsten met de verschillende watersportclubs (vzw Windekind, vzw Koksijde Yachting Club en vzw SYCOD) verlengd. Hier blijkt dezelfde methode van handelen en beslissen te zijn gevolgd als de voorbije jaren. Dit vormt dan ook geen schending van de bepalingen opgenomen in de omzendbrief BB 2017/4.”   

2. Wat het niet naleven van het huishoudelijk reglement betreft worden we door de gouverneur gewezen op de verplichting om minstens 10 gemeenteraadszittingen per jaar te houden. We worden verzocht dit voortaan na te leven gelet op de decretale verplichting en de beginselen van behoorlijk bestuur. Het is echter niet uitzonderlijk dat er in een verkiezingsjaar een gemeenteraadszitting minder wordt ingericht. In 2019 zullen er in totaal 11 zittingen gehouden worden.

De gouverneur besluit als volgt: “Gelet op wat voorafgaat ben ik dan ook van oordeel dat er geen aanleiding is om een toezichtsmaatregel te nemen ten aanzien van de hoger vermelde gemeenteraadsbeslissingen en het niet-naleven van het huishoudelijk reglement. Hoogachtend, Carl Decaluwé.”       

 

 

Vertel het verder