U bent hier

Huisreglement Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker

In de inkomhal hangt het huisreglement op. Vooraleer de zwembadbezoeker een toegangsticket aankoopt, neemt hij/zij kennis van deze dienstvoorschriften en implementeert deze interne regelgeving. Door de aankoop van een toegangsticket gaat de bezoeker automatisch akkoord met het inwendig reglement.

Toegang

De inrichting is toegankelijk voor het publiek volgens de uurregeling op het infobord in de inkomhal. Het uur van sluiting is bindend. Er is cameratoezicht.

 1. De gemeenteraad van Koksijde bepaalt de toegangsprijzen en modaliteiten.
 2. Een toegangskaart wordt niet op voorhand verkocht.
 3. De zwem- en omkleedtijd bedraagt maximum 100 minuten. De tijd gaat in op het ogenblik dat uw toegangskaart gescand wordt. Deze kaart houdt u bij om het gebouw na uw zwembeurt te verlaten na maximum 1 uur 40. Het is zinloos de kaart te behouden voor de volgende dag, die automatisch ontladen wordt. Hou rekening met het sluitingsuur dat bindend is.
 4. Indien door onvoorziene omstandigheden het zwembadgebouw vroeger moet verlaten worden, is hiertegen geen verhaal mogelijk. Toegangskaartjes worden niet terugbetaald.
 5. Voor het verkrijgen van een toegangskaart telt de volgorde van het binnenkomen. Een voorkeursbehandeling is uitgesloten.
 6. Het badenpersoneel staat buiten elke vorm van transacties zoals zwemlessen, lidkaarten,… door derden georganiseerd. Afspraken met zweminstructeurs en correspondentie hierover worden niet gevoerd via het badenpersoneel, maar rechtstreeks met de lesgever. De participant geniet geen voorkeursbehandeling.
 7. De directie en/of dienstdoende redders hebben het recht om elke persoon, die een gevaar inhoudt voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen de toegang te verbieden. Dit omvat onder meer dronkenschap, agressief gedrag, stalken van het personeel, niet-naleving huisreglement, het negeren van de richtlijnen personeel. Zwemmers met niet-verzorgde wonden, wratjes, huidaandoeningen zoals schimmelinfecties, hyperhydrosis, kalknagels, … worden niet toegelaten.
 8. De toegang kan geweigerd worden aan personen, die zich om andere redenen dan vermeld, in een staat bevinden, die het toegangsverbod verantwoordt.
 9. Het gemeentebestuur en autonoom gemeentebedrijf Koksijde zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of het verdwijnen van voorwerpen geplaatst in de vestiaire (kastjes & kapstokken).
 10. Skeelers, schijven, ballen, rolschaatsen, persoonlijk spelmaterieel en skateboards zijn verboden in het zwembadgebouw.
 11. De redders kunnen bij uitzondering duikbrillen, zwemvliezen en klein zwemmateriaal in beperkte mate toelaten.
 12. Een kind jonger dan 9 jaar is begeleid door een toezichthoudende volwassene, die verantwoordelijk is en blijft gedurende het verblijf in het badencomplex (verantwoordelijk vanaf automatische deur inkomhal).
 13. Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden.
 14. De ruimtes voor het publiek zijn duidelijk afgebakend. De ongeschoeide zones worden strikt blootvoets gevolgd.
 15. Het gebruik van het aangeboden recreatiemateriaal zoals opblaasbare structuren, glijbaan…, is op eigen risico. Schade aan kledij, lichamelijke letsels… kunnen niet teruggevorderd worden, gezien het aangeboden wordt op eigen verantwoordelijkheid.
 16. Tijdens de schoolvakanties worden geen reservaties onder meer voor groepen, sportkampen genoteerd. De rangorde van binnenkomen telt, rekening houdend met de bezetting.
 17. De onthaalbediende kan de houders van abonnementen, sociale diensten jaarlijks verzoeken om een recente foto te bezorgen zonder hierover toelichting te geven.
 18. Een beurtenkaart wordt uitsluitend verkocht aan individuelen. Deze kaart is geldig totdat de Gemeenteraad beslist prijsaanpassingen in te voeren.
 19. Om als “groep” beschouwd te worden uit hoofde van het aanbod, bestaat deze minimum uit 20 leden en één begeleider (1 per 20.) Ze is samengesteld uit jongeren, die onder één dak vertoeven ter gelegenheid van een georganiseerd verblijf met gestructureerde interactie en scherpe afgrenzing zoals schoolreis, zeeklas, jeugdkampen.

Orde - tucht - respect - hygiëne - veiligheid - dresscode

 1. Het dragen van een aangepaste en fatsoenlijke zwemoutfit is verplicht. Een badpak past nauwsluitend. De gebruikte stof is niet doorschijnend als het badpak nat wordt. Hierbij verstaat de gebruiker als dresscode, voor dames een klassiek badpak, voor de heren een traditionele zwembroek. Een strandbroek, burkini, strandshort, legging, roeipak &-broek lang/kort, T-shirt zijn verboden. Deze kledingvoorschriften worden omwille van de veiligheid van de gebruiker niet toegelaten (systeem waterbehandeling).
 2. Iedere bader neemt een douche vooraleer de zwemhal te betreden.
 3. Het whirlpoolgebruik laat geen persoonlijke verzorgingsproducten toe (shampoo en/of andere producten & materieel).
 4. De redders, onderhoudspersoneel en onthaalbedienden zijn tijdens hun dienst verantwoordelijk voor de goede werking van de badinrichting. Zij zorgen ervoor dat het interne huisreglement gevolgd wordt. Ze wijzen de bezoeker op de te volgen interne regels. Bij grove overtredingen wordt de betrokkene(n) gevraagd de zwemhal te verlaten. Indien nodig wordt de Politie om tussenkomst gevraagd.
 5. Bedreigingen, onbehoorlijkheden in woorden en/of gedrag worden bestraft met uitwijzing. Het schepencollege en/of het directiecomité AGB kunnen een definitief toegangsverbod opleggen, net als de lokale Politie.
 6. Elke redder kan / mag de zwemcapaciteiten van de bezoeker beoordelen. Indien nodig kan het personeel de toegang tot de diepere baden weigeren.
 7. Het diepe gedeelte van het 25 meterbad is ontoegankelijk voor zwemmers met hulpmiddelen.
 8. De scholen, groeperingen en verenigingen gebruiken in principe de groepscabines als omkleedruimte. De kledij wordt geplaatst in het voorziene kledijkastje (locker).
 9. Leerlingen (scholen / groeperingen), die niet zwemmen, kunnen om veiligheidsredenen en hygiëne geen toegang krijgen tot de zwemhal. De (school)directie en/of begeleider zorgen voor opvang buiten het badencomplex op eigen verantwoordelijkheid.
 10. De ongeschoeide zones van de vestiaire worden blootsvoets en in badkledij betreden, net als de zwemhal. Badkledij is zonder meer vereist om in de zwemhal en zone buitenbad te verblijven.
 11. Het is verboden een radio of ander geluid producerend materiaal te gebruiken.
 12. Glazen voorwerpen, rookgerief, drank of eetwaren zijn verboden in zwemhal, buitenbad en vestiaire (volledig gebouw). De cafetaria is rookvrij.
 13. De zweminstructeur zorgt dat de aanwezige bezoekers niet gehinderd worden in het 25 meterbad. In de breedte wordt op geen enkel ogenblik zwemonderricht gegeven.
 14. De lesgever waakt erover dat de begeleidende ouder(s) de ongeschoeide ruimtes in de vestiaire niet betreden. Ze vangen hun leerling op aan het onthaal, waar onderling afspraken worden geregeld. De instructeur draagt gedurende de zwemles de volledige verantwoordelijkheid (van inkom tot verlaten gebouw).

Verantwoordelijkheid

 1. De zwembadgebruiker is verantwoordelijk voor de berokken schade in het badencomplex. De schadepost wordt aangerekend via een factuur van de gemeentelijke instanties.
 2. De leerkrachten en begeleiders blijven verantwoordelijk voor de leerlingen. Zij houden toezicht vanop de kade. Alle leerlingen zwemmen in het gezichtsveld van de leerkracht / begeleider.
 3. Een leerkracht kan een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende redder mits zij/hij een Blosobrevet en een attest van jaarlijkse bijscholing bezit. Er wordt na overleg met het diensthoofd per zwemsessie een toezichtplan bezorgd aan de toezichthoudende redder(s).
 4. Verenigingen, groeperingen die aan verminderde prijs het badencomplex gebruiken tijdens de officiële openingsuren, moeten per twintig zwemmers een toezichthouder op de kade plaatsen.
 5. Bij het afhuren van het zwembad is het verboden mobiele geluidsapparatuur te gebruiken (AREI voorschriften).
 6. De gebruiker na de officiële uren kent de noodprocedures vooraleer het badencomplex te gebruiken. Bij elke sessie is een verantwoordelijke (Blosoredder) aanwezig. Hij/zij informeert voor aanvang van gebruik bij de aanwezige redder(s) naar eventuele richtlijnen en bijsturing noodprocedures.
 7. Bij het gebruik van het zwembad (25-meterbad en instructiebad na de openingsuren) worden maximum 80 zwemmers – uitsluitend verzekerde leden - in het zwemwater toegelaten. Per bad houdt een Blosoredder toezicht op de kade (een Blosobrevet met het recent jaarlijks bijscholingsattest). Voor het 25 meterbad is een extra toezichter op de kade aanwezig (vanaf 20 zwemmers).
 8. Bij trainingen van duikclubs wordt er niet alleen gedoken. Daarnaast is er constant toezicht op de kade nabij het diep gedeelte, aangepast aan deze discipline. De toezichter bezit het Blosobrevet en jaarlijks bijscholingsattest. Hij kan de documenten op elk ogenblik voorleggen, indien nodig. Hij kent de noodprocedures vooraleer aan te vangen met de trainingen.
 9. Elke toezichter is duidelijk herkenbaar (T-shirt nabij de springplank en/of op redderstoel).
 10. Indien de procedure voor sluiting verkeerd wordt uitgevoerd en een tussenkomst nodig is, wordt dit aangerekend aan de gebruiker.
 11. Annuleren van een reservatie dient minimum 5 werkdagen voor het ingaan schriftelijk gemeld te worden aan de directie. Indien niet, wordt het gebruik gefactureerd volgens de gebruiksprijs vastgelegd door de gemeenteraad.
 12. De baders gebruiken de aangeboden recreatiemogelijkheden op eigen risico. Zij kunnen op geen enkel ogenblik schadeclaims indienen voor zowel lichamelijke als materiële schade.
 13. De zwembadgebruiker dient de toezichthoudende redders te verwittigen, indien haar/zijn gezondheidstoestand anders is dan deze van een normale sportbeoefenaar. Hij/zij dragen een opvallende badmuts ter herkenning. Indien deze aandacht overheerst (zoals bij epilepsie), moet er voor een constante begeleiding gezorgd worden.
 14. Indien het reddend personeel onvoldoende aandacht kan besteden, kunnen zij betrokkene - zonder persoonlijke begeleiding - vragen de inrichting te verlaten.
 15. Bij een incident in het badencomplex verlaten alle baders het zwemwater. Slechts na toelating van de toezichthoudende redders kan er opnieuw gezwommen worden.
 16. Bij brand en/of luchtpollutie worden de richtlijnen van het personeel stipt opgevolgd. Zij zijn geoefend en kennen de noodprocedures.
 17. Bij bliksem (onweer) wordt het recreatieve gedeelte van het badencomplex gesloten. Er kan geen teruggave van het ticket bedongen worden.