U bent hier

GRUP Oostduinkerke-Dorp

Huidige fase RUP: scopingsnota - stopgezet

De gemeente heeft intussen een masterplan opgemaakt voor dit gebied. Met enkele externe ontwerpers is een mogelijke toekomstige ontwikkeling uitgetekend, rekening houdend met de vragen van verschillende actoren.
Een verruiming van openbaar domein van de Dorpsstraat is daar een heel belangrijk aspect alsook het verbinden van het sportpark met het dorp. In functie hiervan wordt de mogelijke bebouwing meer geconcentreerd en compacter voorzien dan in huidig BPA Sportcentrum en wordt rekening houdend met de schaarste aan grond en het beperken van de bebouwde oppervlakte de bouwhoogte wat opgetrokken. De ideeën worden nu vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP,  kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.

Het College van burgemeester en schepenen West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 08 januari 2018 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostduinkerke-Dorp goedgekeurd.

Documenten

De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in combinatie met een milieu-effecten-rapport (MER).
De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.
De scopingsnota omvat de verwerking van de adviezen en inspraakreacties. In deze nota wordt aangegeven hoe met de input zal worden omgegaan. Meer info inzake de scopingsnota vindt u hier.

Publieke raadpleging

Op de startnota konden, tijdens de periode van publieke raadpleging van 8 februari 2018 tot en met 8 april 2018, opmerkingen, suggesties en vragen geformuleerd worden. Alle reacties worden momenteel verwerkt.

In het participatietraject tijdens de publieke raadpleging werd er informatie gegeven op verschillende manieren. Het verslag van dit participatietraject kan u hier terugvinden alsook de presentatie van de startavond die plaatsvond op 8 februari 2018 en het infomoment van 7 maart 2018.