U bent hier

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan hiervoor algemene regels vaststellen.
De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

  • politieverordeningen
  • belasting- en retributiereglementen
  • subsidiereglementen

De gemeenteraad van Koksijde telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) 27 stemgerechtigde raadsleden. Onder deze 27 leden tellen we eveneens de burgemeester en zes schepenen.

Wat doet de Raad voor maatschappelijk welzijn?

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over volheid van bevoegdheid. De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. Aangelegenheden die door of krachtens de wet of het decreet niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan van het OCMW werden toegewezen, behoren bijgevolg tot de bevoegdheden van de raad.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.
De raad voor maatschappelijk welzijl kan, onder de gestelde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau, aan het bijzonder comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn zal aansluitend plaatsvinden na de gemeenteraad en telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) dezelfde 27 stemgerechtigde leden als de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is mevrouw Charlotte Castelein.

Aantal zetels per fractie

Fractie Zetels
Lijst Burgemeester 13
N-VA 8
Koksijde Vooruit 5
Sp.a 1

Zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komt in principe bijeen elke derde dinsdag van de maand.
De openbare zitting vangt doorgaans aan om 19.00 uur in de Kokpit van het gemeentehuis.
Volgende gemeenteraad en OCMW-raad: dinsdag 29 januari 2019 om 19 uur!

Streaming gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Je kunt de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn live volgen en achteraf de beelden per agendapunt bekijken via www.koksijde.be/streaming.
Het systeem behelst echter meer dan de live uitzendingen op zich. Je kan kiezen om de volledige zitting te zien, maar het systeem biedt ook de mogelijkheid om een bepaald agendapunt, of een bepaalde interpellatie te herbekijken.

Agenda en verslag

Agenda en verslagen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zijn te raadplegen onder de rubriek bekendmakingen.

Gemeenteraadscommissie

Wat is een gemeenteraadscommissie?

De gemeenteraad heeft in haar huishoudelijk reglement drie gemeenteraadscommissies opgericht die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden.
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden de vergaderingen van de commissies achter gesloten deur gehouden.

Welke gemeenteraadscommissies zijn er?

De bevoegdheden van de gemeenteraadscommissies zijn als volgt bepaald:

  • Een gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie: financiën, informatie, personeel, gehandicaptenbeleid, inspraak en burgerparticipatie, rechtszaken, informatisering en administratieve vereenvoudiging.
  • Een gemeenteraadscommissie Vrije Tijd: cultuur, erfgoed & archiefwezen, musea en monumentenzorg, internationale samenwerking, toerisme, jeugd, onderwijs, gezinszorg, kinderopvang, dierenwelzijn, sport en ontspanning, sociale zaken, welzijnsbeleid en seniorenbeleid.
  • Een gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken: verkeer & mobiliteit, landbouw, openbare werken, groendienst, gemeentelijk patrimonium, leefmilieu, huisvesting, openbaar vervoer, reddingsdiensten, middenstand en lokale economie, landschapszorg, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Wanneer is er een commissievergadering?

datum GRC agenda verslag
26/11/2018 Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken
08/10/2018 Gemeenteraadscommissie Vrije tijd
31/01/2018

Gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken

12/12/2017 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
12/12/2017 Gemeenteraadscommissie Vrije tijd
14/06/2016 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
15/06/2016 Gemeenteraadscommissie Vrije tijd
13/12/2016 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie  

 

Contactpersonen

Charlotte Castelein

voorzitter

Lijst Burgemeester

charlotte.castelein [at] koksijde.be

Stéphanie Anseeuw

Lijst Burgemeester

stephanie.anseeuw [at] koksijde.be

Suze Colson-Bogaerts

Koksijde Vooruit

suze [at] koksijdevooruit.be

Bieke Dalle

Lijst Burgemeester

bieke.dalle [at] koksijde.be

Dirk Dawyndt

Lijst Burgemeester

dirk.dawyndt [at] koksijde.be

Alain De Coster

Koksijde Vooruit

alain [at] koksijdevooruit.be

Sam De Rechter

N-VA

sam.derechter [at] koksijde.be

Dirk Decorte

N-VA

dirk.decorte [at] koksijde.be

Guido Decorte

Lijst Burgemeester

guido.decorte [at] koksijde.be

Greta Suber-Delie

Lijst Burgemeester

greta.delie [at] koksijde.be

Luc Deltombe

Lijst Burgemeester

luc.deltombe [at] koksijde.be

Frédéric Devos

Lijst Burgemeester

frederic.devos [at] koksijde.be

Rita Gantois

N-VA

rita.gantois [at] koksijde.be

Dorine Geersens

Lijst Burgemeester

dorine.geersens [at] koksijde.be

Henk Ghyselen

Lijst Burgemeester

henk.ghyselen [at] koksijde.be

Adelheid Hancke

N-VA

adelheid.hancke [at] koksijde.be

Peter Hillewaere

N-VA

peter.hillewaere [at] koksijde.be

Sander Loones

N-VA

sander.loones [at] koksijde.be

Julie Paelinck

Lijst Burgemeester

julie.paelinck [at] koksijde.be

Bart Pieters

Koksijde Vooruit

bart [at] koksijdevooruit.be

Elwin Van Herck

Koksijde Vooruit

elwin [at] koksijdevooruit.be

Lander Van Hove

Lijst Burgemeester

lander.vanhove [at] koksijde.be

Ivan Vancayseele

Sp.a

ivan.vancayseele [at] koksijde.be

Marc Vanden Bussche

Lijst Burgemeester

burgemeester [at] koksijde.be

Patricia Vandenbroucke

N-VA

patricia.vandenbroucke [at] koksijde.be

Greet Verhaeghe

N-VA

greet.verhaeghe [at] koksijde.be

Dominique Gillet-Wolter Hofmans

Koksijde Vooruit

dominique [at] koksijdevooruit.be