U bent hier

Gedeeld verblijf - co-ouderschap

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Voorwaarden

Kinderen van gescheiden ouders kunnen nog steeds slechts op 1 adres worden ingeschreven.

Bij co-ouderschap gebeurt het dat kinderen ook af en toe of voor de helft van de tijd bij de andere ouder verblijven.

Om die ouder, waar het kind niet officieel is ingeschreven, de gelegenheid te geven om dit aan te tonen bij zijn of haar gemeente, komt hiervan een melding in het rijksregister van de betrokken ouder (met automatisch een vermelding in het rijksregister van het kind).  Ook voor kinderen die hun domicilieadres hebben bij een ouder in het buitenland, maar ook gedeeld verblijven bij de andere ouder in België, is dit mogelijk.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Er moet geen toestemming van de andere ouder gevraagd worden en geen kennisgeving (brief) naar de andere ouder gestuurd worden.

Enkel indien er geen vonnis of schriftelijke overeenkomst tussen de ouders kan voorgelegd worden waarin beslist wordt over de huisvesting van het kind, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Het is dus enkel de bedoeling om de betrokken gemeente te informeren dat een kind gedurende een bepaalde tijd wel degelijk in die gemeente verblijft, zonder er officieel ingeschreven te zijn.

Andere, niet-gemeentelijke, socio-economische of fiscale rechten worden via deze vermelding niet toegekend.

Wens je van de maatregel gebruik te maken, dan moet je  je wenden tot de dienst Burgerzaken Koksijde.

Meebrengen

Een gerechtelijke beslissing (vonnis) waarin de huisvesting en het verblijf van de minderjarige duidelijk vermeld wordt.

Of een gezamenlijk akkoord of tussen de ouders, met duidelijke vermelding over de huisvesting en het verblijf van de minderjarige, en een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder.

Of een toestemming van de andere ouder met duidelijke vermelding over de huisvesting en verblijf van de minderjarige, en een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder.

 

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Er moet geen toestemming van de andere ouder gevraagd worden en geen kennisgeving (brief) naar de andere ouder gestuurd worden.

Zie ook : https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/instructies/IT-lijst/IT021_Gedeeld_Verblijf_20171024.pdf