U bent hier

GAS 4: stilstaan en parkeren

Sinds 1 januari 2019 worden processen-verbaal van de politie en bestuurlijke verslagen van gemeenschapswachten voor inbreuken op regels rond het stilstaan en parkeren en negeren van verkeersbord C3 en F103 doorgestuurd naar de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar i.p.v. naar het openbaar ministerie.
Vroeger ontving u van het openbaar ministerie een minnelijke schikking. Nu wordt er door de sanctionerende ambtenaar een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd in de vorm van een geldboete.

Geldboete

Zoals bepaald in het KB van 9 maart 2014 zijn er twee categorieën, naargelang de aard van de overtreding (zie

).
Eerste categorie: 58 euro
Tweede categorie: 116 euro

Procedure en verweer

1. Vaststelling

 • De inbreuk op stilstaan en parkeren wordt vastgesteld door een politieagent of gemeenschapswacht of door een onbemande camera voor de verkeersborden C3 en F103.
 • Proces-verbaal of bestuurlijk verslag wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar.

2. Betekening + betalingsuitnodiging

 • De overtreder ontvangt een brief (per gewone post) met het bedrag van de geldboete en een kopie van het PV of BV.
 • De overtreder dient binnen de 30 dagen vanaf kennisname de geldboete te betalen of verweer in te dienen.
 • De sanctionerend ambtenaar kan beslissen op basis van het verweer om te seponeren, de procedure opnieuw op te starten op naam van een andere overtreder of het verweer ongegrond of onontvankelijk te verklaren.
 • Wanneer het verweer ongegrond en/of onontvankelijk is, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. De geldboete dient dan betaald te worden binnen de 30 dagen vanaf kennisname.
 • Tegen deze beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan er beroep ingediend worden bij de Politierechtbank en dit binnen de 30 dagen vanaf kennisname.

3. Herinnering

 • Indien 30 dagen na de betekening en betalingsuitnodiging geen verweer werd ingediend, noch betaling volgde, wordt er een nieuwe betalingsuitnodiging verstuurd.
 • In deze fase van de procedure kan geen verweer meer ingediend worden.

4. Verweer indienen

De overtreder heeft de mogelijkheid om binnen de 30 dagen vanaf kennisname zijn verweermiddelen uiteen te zetten per:

 • Per brief + ingevuld verweerformulier (gericht aan College van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde)
 • Per e-mail naar postbus_gas4 [at] koksijde.be
 • Online door middel van het invullen van het verweerformulier GAS 4

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.
Mondeling verweer kan enkel:

 • Indien de administratieve geldboete meer dan 70 euro zou bedragen
 • Via schriftelijke aanvraag (op één van bovenstaande manieren)
 • Na uw schriftelijke aanvraag zal u een uitnodiging per brief of e-mail ontvangen. Gelieve de afspraak te bevestigen. Indien geen bevestiging, zal de afspraak geannuleerd worden. Er wordt twee keer per maand een hoorzittingsdag georganiseerd. Deze datum staat vast en kan niet verplaatst worden.

5. Overtreder

Voor inbreuken omtrent stilstaan en parkeren wordt bij afwezigheid van de bestuurder vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen dertig dagen na de kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

In dit geval dient u:

 • verweer in te dienen (zoals omschreven in het hoofdstuk verweer)
 • de identiteit mee te delen van de bestuurder op het ogenblik van de inbreuk (zie verweerformulier)
 • verklaring + kopie van de eid-kaart van de bestuurder toe te voegen aan het verweer

Samenwerkingsovereenkomst De Panne, Koksijde, Nieuwpoort

Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Het is dus mogelijk dat er een inbreuk op stilstaan en parkeren of het negeren van de verkeersborden C3 of F103 vastgesteld werd in De Panne of Nieuwpoort. Ook deze processen-verbaal of bestuurlijke verslagen zullen overgemaakt worden aan de sanctionerend ambtenaar van Koksijde.

Overtredingen

Alle overtredingen omtrent inbreuken op stilstaan en parkeren of het negeren van de verkeersborden C3 of F103 werden opgenomen in het

gemeenteraad 12 december 2018. (De reglementen van De Panne en Nieuwpoort kunt u opvragen bij de desbetreffende gemeenten.)
Er werd tevens een protocolakkoord afgesloten.

Bijlage