U bent hier

Beroepswijziging

Het beroep staat vermeld in het bevolkings- en vreemdelingenregister en op de uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister.

Bij elke aanvraag voor beroepenregistratie van een vrij beroep, waarvan de titel bij wet beschermd is, bvb. advocaat, arts, architect, landmeter, notaris …) moet het gemeentebestuur aan de aangever een officieel document vragen waaruit blijkt dat hij gemachtigd is dit beroep uit te oefenen.

Personen die nooit een vak of een beroep hebben uitgeoefend en kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben worden beschouwd als “zonder beroep”. Personen die de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die nog school lopen kunnen echter vragen om de vermelding “student” tussen haakjes naast de woorden zonder beroep te plaatsen voor zover ze voltijds de lessen volgen aan een onderwijsinstelling met volledig leerplan en ze een getuigschrift van de directie van de school kunnen voorleggen. Werklozen die al een beroep hebben uitgeoefend worden in de registers opgenomen onder hun laatste beroepskwalificatie.

Een verklaring van beroepswijziging kan je zowel schriftelijk als mondeling doen op de dienst Burgerzaken.

Bedrag

Dit is kosteloos.