U bent hier

Beleidsdocumenten

Decreet lokaal bestuur en opmaak meerjarenplan

Artikel 254 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het meerjarenplan moet worden vastgesteld vóór het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de eerste bestuursperiode). Dat meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (tweede jaar van de bestuursperiode) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de volgende bestuursperiode).

Dat meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kre­dieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar centrum voor maat­schappelijk welzijn voor dat boekjaar.

Op basis van een omgevingsanalyse (SWOT) de interne en externe behoeften en (maatschappelijke) uitdagingen in kaart brengen voor de nieuwe gemeente, rekening houdend met de impact van de samenvoeging;

 • op basis van het bestuursakkoord en de resultaten van de omgevingsanalyse de beleidsdoelstellingen bepalen: op basis daarvan de prioritaire beleidsdoelstellingen bepalen;
 • op basis daarvan de prioritaire beleidsdoelstellingen bepalen;
 • actieplannen formuleren per beleidsdoelstelling;
 • acties formuleren voor de invulling van de actieplannen;
 • actieplannen en onderliggende acties financieel vertalen;
 • niet in doelstellingen en acties vertaald beleid en algemene financiering in kaart brengen;
 • relevante indicatoren bepalen (per actie/actieplan/beleidsdoelstelling);
 • vaststellen en communiceren van het budgetteringsproces en de wijze waarop de gemeente zal komen tot een afstemming van de beleidsdoelstellingen en de financiële beschikbare ruimte;
 • In kaart brengen van de informatiebehoeften (gewenste rapportering(en)) en de beschikbare informatiebronnen (de data waarover de gemeente beschikt, bv. vanuit de boekhoudtoepassingen, maar ook randtoepassingen zoals loonadministratie, reserveringstoepassingen, facturatiepakketten, belastingenpakketten, beheersoftware sociale dienst, enz);
 • Het groeperen van beleidsvelden in beleidsdomeinen door de raad van de nieuwe gemeente en het nieuwe OCMW.

Voor 2019 is het meerjarenplan goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 19 december 2013 nog steeds van toepassing.

Wat bevat het huidige meerjarenplan (2014-2019)?

 • Het meerjarenplan bestaat uit volgende delen:
 • een omgevingsanalyse met statistische informatie omtrent de gemeente Koksijde
 • een analyse van de mogelijke opportuniteiten en bedreigingen die de gemeente te wachten staan
 • een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd door en die betrekking heeft op de gemeentediensten
 • de missie van de gemeente Koksijde
 • de beleidsvisie voor de legislatuur 2014-2019

5 beleidsdoelstellingen voor de periode 2014-2019, met de actieplannen en acties

Missie van de gemeente Koksijde

Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich, binnen het wettelijke kader, proactief inzet voor het algemeen welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners, tweede residenten en bezoekers en voor een duurzame ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij optimaal de belangen van haar inwoners met haar rol als toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, de economische groei en de veiligheid.
De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol, doelmatig en communicatief beleid. Ze bevordert hierbij de burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een financieel evenwichtig, transparant en burgernabij bestuur na.

Beleidsvisie voor de legislatuur 2014-2019

Koksijde wil een sterke toeristische kustgemeente zijn die bovendien haar rol als centrumgemeente in de regio verder handhaaft en haar ambitie waarmaakt om een moderne 21ste eeuws gemeente te zijn. De gemeente Koksijde heeft de afgelopen twee decennia een ruime waaier aan dienstverlening uitgebouwd naar haar diverse doelgroepen en wil hier verder op inzetten. Ze zal dit doen binnen de contouren van een duurzaam financieel evenwicht en door middel van een beleid dat gericht is effectiviteit en efficiëntie. Er wordt daarbij prioritair gestreefd naar een schuldafbouw tegen 2019.

Koksijde zal blijvend inzetten op het aanbieden van een cultureel, recreatief en sportief aanbod voor zowel eigen inwoners, toeristen, tweede verblijvers en andere bezoekers. Dit ruime aanbod zorgt ervoor dat de toegenomen vrije tijd van de diverse doelgroepen in eigen gemeente kan ingevuld worden. Bovendien zorgt dit aanbod ook voor het verhogen van de toeristische aantrekkelijkheid van Koksijde. Het toerisme blijft op die manier de belangrijkste economische factor die zorgt voor tewerkstelling en welzijn van de inwoners van de gemeente.

Koksijde werkt verder aan een aangename en duurzame leefomgeving. De combinatie van cultuur, natuur, een aantrekkelijk openbaar domein en de hoge belevingswaarde van de diverse wijken, zorgt ervoor dat zowel de eigen inwoners graag in Koksijde wonen, we nieuwe inwoners kunnen aantrekken, en ook de tweede verblijvers en toeristen blijven motiveren om in Koksijde te vertoeven. De gemeente Koksijde stuurt waar nodig bij op het vlak van veiligheid, netheid en het stimuleren van het sociaal weefsel. Koksijde blijft een solidaire gemeenschap op maat van iedereen, met een doelmatige aanpak van het woning- en zorgaanbod.

De lokale economie wordt versterkt door het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente.

De gemeente Koksijde zal vooruitstrevend blijven op het vlak van een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening. De administratie wordt verder geprofessionaliseerd en er wordt optimaal gebruikt gemaakt van moderne communicatiemiddelen en van technologieën om dit doel te bereiken.

5 beleidsdoelstellingen

 • De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid
 • Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen om de toegenomen vrije tijd optimaal in eigen gemeente in te vullen en de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente Koksijde te verhogen 
 • Verder werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente Koksijde verder te garanderen voor de diverse doelgroepen 
 • Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente.
 • De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening

U vindt hieronder het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Koksijde.
Naar aanleiding van gewijzigde beleidsdoelstellingen en na elke jaarrekening wordt het meerjarenplan 2014-2019 aangepast.

Datum van bekendmaking van deze beleidsdocumenten vindt u hier.

Gemeente Koksijde

orgaan datum beslissing omschrijving document
GR 19/12/2013 oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019
GR 12/12/2018 gewijzigd meerjarenplan 2014-2020
GR 12/12/2018 budget 2019
GR 25/06/2018 jaarrekening 2017
GR 02/07/2019 budgetwijziging nr 1 van 2019  
GR 02/07/2019 jaarrekening 2018  

 OCMW Koksijde

orgaan
datum  beslissing            
omschrijving                                                     
document                   
RMW 02/07/2019 Budget 2019: wijziging nr. 1

RMW

21/05/2019 Jaarrekening OCMW 2018
RMW 15/11/2018 Budget 2019
RMW 19/11/2013 Meerjarenplan 2014-2019
RMW 17/05/2018 Gewijzigd meerjarenplan