U bent hier

Aangifte huwelijk

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een voor echtverklaarde volmacht van de andere partner.

Je kan huwen in de gemeente Koksijde indien:

  • Eén van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolking -, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Koksijde.
  • Je verblijft in het buitenland, je Belg bent en niet bent ingeschreven in een Belgische gemeente en één van de aanstaande echtgenoten laatst ingeschreven was in Koksijde of geboren is in Koksijde of een bloedverwant tot en met de tweede graad ingeschreven is in Koksijde op datum van opmaak van de akte.

Bij de aangifte kan je tot en met 4 getuigen opgeven. Deze getuigen moeten meerderjarig zijn en kunnen verwanten zijn.

Voor praktische afhandeling vragen wij om tenminste 6 weken voor de geplande huwelijksdatum je huwelijk aan te melden en een huwelijksdatum te reserveren. Let wel: het vooraf vast leggen van een huwelijksdatum is nog geen aangifte van het huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de nodige documenten opvragen om je huwelijksdossier samen te stellen indien deze akten in België werden opgemaakt of indien de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Eenmaal het dossier volledig is en aan alle vereisten voldaan is, nodigen we je uit om aangifte te doen van het huwelijk door de akte van aangifte te ondertekenen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Wat meebrengen

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: voor echtverklaarde volmacht waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

Bedrag

De huwelijksaangifte en huwelijk zijn gratis.