U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Leopold II Laan 6.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - De Cuyper Sonja Osilia - had een aanvraag ingediend voor het wijzigen van detailhandel naar detailhandel met verbruikzaal (functiewijziging). De geplande werken zijn gele-gen te Koksijde, Leopold II Laan 6; 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019077475);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.